НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/4

Ринок: прогноз і кон’юнктура


САЛІХОВА Олена Борисівна1, ГОНЧАРЕНКО Дар’я Олегівна2

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України“
2Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

ФАРМАЦЕВТИКА УКРАЇНИ: ВІД ЗАЛЕЖНОСТІ ДО ЕНДОГЕННОГО РОЗВИТКУ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 4:7-35https://doi.org/10.15407/eip2020.04.007


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 35) ЗавантажитиЗавантажень : 543

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України. Бізнес Інформ. 2020. № 2. C. 49–56. doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-49-56
2. A New Industrial Strategy for Europe. Brussels, 10.3.2020 COM(2020) 102 final. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-euindustrial-strategy-march-2020_en.pdf
3. Pharmaceutical Strategy – Timely Patient Access to Affordable Medicines. URL: heatinformatics.com/posts/pharmaceutical-strategy-timely-patient-access-affordable-medicines
4. Covid-19 exposes EU’s reliance on drug imports. URL: www.ft.com/content/c30eb13a-f49e-4d42-b2a8-1c6f70bb4d55
5. Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19.
6. Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы: монография / Вишневський В.П., Амоша А.И., Збаразская Л.А. и др. Донецк, 2013. 180 с.
7. Кіндзерський Ю.В. Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту. Вісник Національної академії наук України. 2016. № 10. С. 27–42. doi.org/10.15407/visn2016.10.027
8. Доровський О.В. Обгрунтування вибору стратегії розвитку фармацевтичної галузі України: автореф. дис ... д-ра екон. наук: 08.00.03. Харків, 2015. 32 с.
9. Костюк Г., Маргітич В. Про національну стратегію забезпечення ліками в Україні. Дзеркало тижня. Україна. 20 січня 2017 р. URL: zn.ua/ukr/promyshli-. ennost/pro-nacionalnu-strategiyu-zabezpechennyalikami-v-ukrayini-_.html
10. Обговорення проєкту Стратегії розвитку фармацевтичної промисловості України на 2010–2020 роки. 18 травня 2010 р. URL: oormmpu. at.ua/news/obgovorennja_proektu_strategiji_ rozvitku_farmacevtichnoji_promislovosti_ukrajini_ na_2010_2020_roki/2010-05-18-124
11. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: наук.-аналіт. доповідь / за ред. Л.В. Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с.
12. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика розбудови фармацевтичної індустрії в Німеччині: Уроки для України. Економіка України. 2020. № 10. С. 63–86. doi.org/10.15407/economyukr.2020.10.063
13. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична промисловість Франції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. №2. С. 67–85.
14. Постанова КМУ № 534 від 27 травня 2020 р. Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF#Text
15. Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. — Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 1962. 456 p.
16. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика ендогенного розвитку фармацевтики в Китаї: уроки для України. Економіка та прогнозування. 2020. № 2. С. 139–157.
17. Veblen T. Imperial Germany and Th e Industrial Revolution. URL: core.ac.uk/download/pdf/7048899.pdf
18. Honcharenko D.O. New Approaches to the Assess-s ment of Foreign Trade in High-Tech Pharmaceuticals. Статистика України. 2020. № 1. С. 35–41. doi.org/10.31767/ su.1(88)2020.01.04
19. Саліхова О.Б., Бак Г.О. Концепції впливу трансферу технологій транснаціональних корпорацій на економіку приймаючої країни. Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 270–295.
20. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 2014. № 12. С. 4–19.
21. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 47–69.
22. Crafts N.F.R. Exogenous or Endogenous Growth? The Industrial Revolution Reconsidered. The Journal of Economic History / Cambridge University Press. Dec., 1995.Vol. 55, No. 4. Р. 745–772. doi.org/10.1017/S0022050700042145
23. Simurina J., Tolic I. Dynamics of the technology progress in economic development . Ekonomska Istraživanja/ Economic Research. January 2008. No. 21(3). Р.12–24.
24. Mayer J. Implications of new trade and endogenous growth theories for diversification policies of commodity-dependent countries. December, 1996. No. 122. UNCTAD/OSG/DP/122. URL: core.ac.uk/download/pdf/7043238.pdf
25. Romer Paul M. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. Oct. 1990. Vol. 98, No. 5. Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. P. 71–102. URL: web.stanford.edu/~klenow/Romer_1990.pdf;
doi.org/10.1086/261725
26. Romer Paul M. Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization. The American Economic Review. May, 1987. Vol. 77, No. 2. / Papers and Proceedings of the NinetyNinth Annual Meeting of the American Economic Association. P. 56–62. URL: eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON206/Course%20material/Romer%20Growth%20Increasing%20Returns%20AER%201987.pdf
27. Grossman Gene M., Helpman E. Growth, trade and inequality. Econometrica. January, 2018. Vol. 86, No. 1. Р. 37–83. URL: www.princeton.edu/~grossman/GrowthTradeInequality.pdf;
doi.org/10.3982/ECTA14518
28. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 28–35. URL:
doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35
29. Frascati M. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris: OECD, 2002. 256 р.
30. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: монографія / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2012. 621 c.
31. Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E) / European Commission. URL: ec.europa.eu/
32. Business expenditure on R&D (BERD) by NACE. Rev. 2 activity. URL: ec.europa.eu/
33. Corporation tax in the Republic of Ireland. URL: en.wikipedia.org/wiki/Corporation_tax_in_the_Republic_of_Ireland
34. Why Ireland Is Attracting The World’s Top Pharmaceutical Companies and How You Can Benefit. URL: www.innopharmaeducation.com/news/why-ireland-attracting-the-worlds-top-pharmaceutical-companies-and-how-you-can-benefit
35. The Pharmaceutical Industry in Figures. Key Data 2020. Brussels: EFPIA, 2020. 28 р. URL: www.efpia.eu/media/554521/efpia_pharmafigures_2020_web.pdf
36. EvaluatePharma® World Preview 2020, Outlook to 2026. URL: info.evaluategroup.com/
37. Наукова та інноваційна діяльність України за 2018 рік. URL: www.ukrstat.gov.ua/
38. Наукова та інноваційна діяльність України за 2019 рік. URL: www.ukrstat.gov.ua/
39. Стратегія розвитку медичної освіти в Україні від 27.02.2019. URL: moz.gov.ua/uploads/1/8475-medical_education_analytics.pdf
40. Національні рахунки України за 2018 рік. URL: www.ukrstat.gov.ua/
41. Саліхова О. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України. Економіст. 2011. № 9. С. 28–32. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_9_7
42. Саліхова О. Імпорт високотехнологічних товарів в Україну та його визначальні детермінанти. Наука та наукознавство. 2012. № 4. С. 40–56. URL: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85921/05-Salikhova.pdf?sequence=1
43. UN Comtrade Database. (2020). comtrade.un.org. URL: comtrade.un.org/data/ [Appeal data: March 1. 2020].
44. Статистичний щорічник за 2018 рік: стат. зб. / Державна служба статистики України. Житомир: ТОВ "БУК-ДРУК", 2019. URL: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf
45. Science and Engineering Indicators 2020. URL: nsf.gov/statistics/seind/
46. Global life sciences outlook. Focus and transform. Accelerating change in life sciences. 2019. URL: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-outlook-2019.pdf