НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

До відома авторів

 

І.  Редакція приймає до друку тільки оригінальні статті, написані спеціально для журналу “Економіка і прогнозування” за його профілем та проблематикою:

стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі;

економіко-математичні методи і моделі прогнозування;

дослідження кон’юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки;

проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку;

висвітлення актуальних питань економічної політики із конкретними рекомендаціями.

Статті подаються в електронному вигляді (надсилаються на е-mail журналу).

Автор (автори) має(ють) зазначити, що статтю подано до публікації лише до журналу “Економіка і прогнозування”.

Літературні огляди та студентські роботи не розглядаються.

 

ІІ. Вимоги до структури статті

Необхідні елементи статті:

індекс УДК;

код за класифікацією JEL ;

відомості про авторів – ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів); науковий ступінь, вчене звання;  номер ID ORCID або Research ID; посада, місце роботи автора (авторів), повна офіційна назва організації – українською та англійською мовами, юридична адреса організації українською та англійською мовами; e-mail автора (авторів);

назва статті (українською та англійською мовами);

розширені анотації (реферати) українською та англійською  мовами (обсягом не менше 1800 знаків).

В анотаціях мають відображатися: загальний опис проблеми, що розглядається у статті; мета статті; застосовані методи (наукові підходи)основні наукові результати дослідження; теоретичне та практичне значення досягнутих результатів, їх оригінальність, сфера їх застосування. Текст анотації не повинен дублювати вступ або висновки статті. Анотація має бути інформативна (без загальних слів),  змістовна (відображати основний зміст статті, результати досліджень та новизну) і структурована;

ключові слова – українською та англійською мовами;

зазначення, в межах виконання якої НДР, програми чи теми написана стаття.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05) і містити такі необхідні елементи:

чітку постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями, формулювання  мети та завдань дослідження; аналіз досліджень і публікацій за проблематикою, що розглядається; стисло викладені результати інших дослідників, виокремлення недостатньо досліджених аспектів проблеми, що розглядається; методологія дослідження;  виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів із акцентуванням на головних думках та новизні; висновки з цього дослідження; перспективи подальших досліджень.

Використані при написанні статті джерела слід оформити у двох варіантах:

– як Список використаних джерел подається згідно із   ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016   та

як  References  джерела із цього Списку латиницею оформлені згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

Приклади оформлення видань для Списку використаних джерел (за ДСТУ 8302:2015):

для книжок

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2015. 544 с.

Міщенко В.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в умовах кризи. Київ: Центр наукових досліджень НБУ – УБС НБУ, 2010.  96 с.

для журналів

Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 91–105.

Мельник Т.М., Пугачевська К.С. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення. Економіка України. 2016. № 4. С. 29–44.

інтернет-ресурси

Кораблін С. Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ. Дзеркало тижня. 2017. 8 квітня. № 13. URL: http://old.gazeta.dt.ua/macrolevel/valyutna-liberalizaciya-po-ukrayinski-vtecha-vid-reform-239047_.html

Sauvant Karl P. The Evolving International Investment Law and Policy Regime: Ways Forward. Geneva: ICTSD & WEF, 2016. URL: http://www.ictsd.org

У References у разі кириличних цитувань до опису статті необхідно вносити:

– транслітеровані прізвища всіх авторів (прізвище від імені відділяється комою).

Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України  від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/ lows/show/55-2010-п). Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» (http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ7.88-2003/3);

– рік виходу книги/статті у круглих дужках ( );

–  переклад назви книги/статті англійською мовою;

– транслітеровану назву журналу або аббревіатуру (за ISSN) і — через тире — переклад назви журналу англійською мовою  (у тексті виділяється курсивом).

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в наукових базах – «Наукова періодика України»,  sciencedirect.com та  ін.).

Зокрема, прохання коректно зазначати назву нашого журналу “Економіка і прогнозування”: Ekonomìka ì prognozuvannâ (Ekon. prognozuvannâ);

– число журналу (том, випуск) та сторінки – цифрами через кому.

У кінці опису у квадратних дужках для всіх джерел, крім англомовних, обов’язково треба зазначити мову джерела, наприклад, [in Ukraine], [in Russian],  [in German].

Зарубіжні стандарти з бібліографічного опису не використовують такі розділові знаки, вживані в українському ДСТУ, як «/ », «;», «–».

Приклади бібліографічного опису за стандартом АРА-2010:

стаття

Mel’nik, T.M., Pugachevskaya, K.S. (2016). Import dependence of Ukraine’s economy and priorities of selective import substitution. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 29-44 [in Ukrainian].

книга

Krysovatyi, A. I. (2005). Theoretical and organizational dominants and practice in the implementation of tax policy in Ukraine. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].

інтернет-ресурси

Korablin, S. (2017, April 8). Currency liberalization in Ukrainian: escape from reforms. Zerkalo nedely. UkraynaMirror of the week, 13. Retrieved from URL: gazeta.dt.ua [in Ukrainian].

Kemfert, C. Welsch, H. (1998). Energy-Capital-Labor Substitution and the Economic Effects of CO2 Abatement: Evidence for Germany. Retrieved from http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1998/NDL1998-076.pdf

Сайт онлайнового автоматичного формування посилань відповідно до стилю APA:
 http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

ІІІ. Технічні вимоги до оформлення статті

1. Обсяг статті 0,9 – 1,3 авт. арк. ураховуючи пробіли між словами та знаки пунктуації.

2. Зразок форматування статті журналу із правильним розміщенням метаданих, тексту статті, таблиць, графіків та рисунків наведено тут.

Для форматування текст оформляється таким чином: текстовий редактор – не нижче MicrosoftOffice 2003, шрифт – TimesNewRoman, кеґль – 11, міжрядковий інтервал – 1,1, відступи – верхній – 4,7 см, нижній – 2.75 см, лівий і правий – по 4 см, абзацний відступ – 0,5 см. Формат файлу – .DOC, .DOCX або .RTF. Якщо під час набору статті були використані нестандартні шрифти, необхідно обов’язково повідомити їх повну назву або надати сам шрифт.

Текст потрібно набирати без переносів слів. Абзацні відступи форматувати за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий інтервал – 1,1 рядка, відступ першого рядка – 0,5 см. Заборонено форматувати абзаци за допомогою пробілів і табулятора.

3. У тексті  статті джерела нумеруються у порядку згадування, посилання на номер джерела зі списку наводиться у квадратних дужках із зазначенням (за потреби) номера сторінки (наприклад: [1]; [2, с. 46–48] тощо).

4. Таблиці потрібно створювати автоматично через меню «Таблиця – Вставити таблицю» й нумерувати послідовно. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Праворуч над назвою таблиці розміщувати напис «Таблиця» із зазначенням її номера (виділяти курсивним накресленням). Назву таблиці наводити посередині сторінки симетрично до тексту, виділивши жирним накресленням.

Шрифт – TimesNewRoman, розмір – 9, міжрядковий інтервал – 1, поля в комірках – 0, бажано не робити примусові переноси

Примітки розміщують безпосередньо під таблицями, далі обов’язково зазначається джерело (розроблено за джерелом або авторська розробка). Перед таблицями у тексті обов’язково мають бути на них посилання.

5. Рисунки, графіки, діаграми до тексту подавати у форматі .JPEG з послідовною нумерацією цифрами та з назвою. Посилання на них у тексті статті має включати їх порядковий номер.

Ширина рисунку (графіку, діаграми) залежить від розміщення на сторінці:

1) при вертикальній орієнтації – Portrait – ширина рисунку не повинна перевищувати 13 см. У цьому випадку легенда має розміщуватися внизу рисунку, перед назвою;

2) при горизонтальній орієнтації – Landscape – ширина рисунку не повинна перевищувати 20 см. У цьому випадку легенда може розміщуватися або внизу рисунку – перед назвою, або справа від нього.

Назви для осей повинні бути розміщені вздовж осей: вісь горизонтальна – напис зліва направо, вісь вертикальна – знизу вверх.

Для назв осей, підписів та легенд ілюстрацій слід використовувати шрифт TimesNewRoman, кеґль – 9, міжрядковий інтервал – 1.

Всі графічні матеріали мають якісно і чітко відображатися у чорно-білому варіанті.

Зразок подання таблиць і рисунків

6. Зауваження щодо набору тексту статті:

–               між словами ставити тільки один пробіл;

–               розрізняти тире (–) та дефіс (-): дефіс позначається маленькою горизонтальною рисочкою (-) та не відокремлюється від слів пробілами. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;

–               лапки використовувати у варіанті ” “.

–               апостроф має бути такий: ‘.

–               знак градуса, мінути, секунди, процента не відділяти від попередньої цифри (25°; 5′; 30”; 77%).

–               відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.).

–               відділяти нерозривним пробілом ініціали від прізвища(В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);

–               дати, часові (липень–серпень) та числові (36–44)  інтервали подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл.

–               вставлені у цитату уточнення, коментарі, виділення тощо автора оформляти так: [текст. – Авт.].

примітки розміщувати посторінково автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

IV.  Звертаємо Вашу увагу: з 2019 року видання журналу відбувається паралельними випусками – українською та англійською мовами, тому подавати до редакції статті англійською мовою, написані не носіями цієї мови,  необхідно  тільки за наявності їх  адекватно відповідного варіанта українською.

V. Кожна стаття рецензується (всліпу) двома фахівцями з відповідної тематики, які мають відповісти на ряд запитань, що усебічно характеризують рівень статті. Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, несамостійне дослідження, недостатня доказова база, невміння зробити висновки і окреслити перспективу, погане опрацювання матеріалу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо.

У разі негативної рецензії стаття може бути повернена на доопрацювання або відхилена редколегією, про що автору надсилається повідомлення. Якщо стаття потребує доопрацювання, новий, перероблений автором її варіант рецензується повторно.

За позитивних відгуків та після належного доопрацювання кожну статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.

VI. Після процедури рецензування і затвердження редколегією статті до друку з автором укладається Ліцензійний договір про передачу прав на статтю.

VII. Статті до журналу подаються:

до № 1 – до 15 лютого;  до № 2 – до 15 травня;   до № 3 – до 15 серпня;  до № 4 – до 15 листопада.

VIII. Публікації у журналі безкоштовні. Гонорари за статті не виплачуються. Кожен автор отримує безкоштовно авторський примірник журналу.

IX. Статті не за профілем журналу або оформлені з недотриманням необхідних правил, викладених вище, до реєстрації не приймаються.

X. Надсилати матеріали за електронною адресою:

eip@ief.org.ua