НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/3

Методи і моделі прогнозування


ШОВКУН Інна Анатоліївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ: ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:59-76https://doi.org/10.15407/eip2021.03.059


АНОТАЦІЯ ▼

Провідною ознакою сучасного світу стали глибокі структурні зрушення, викликані докорінними перетвореннями його індустріального ландшафту. Відповідні перетворення були спричинені змінами у внутрішній будові національних секторів промисловості і відбувалися на основі технологій "четвертої промислової революції", поява яких надала додаткового імпульсу зміні структури світової економіки, загостривши конкуренцію на світових ринках. Криза COVID послужила каталізатором прискорення змін у міжгалузевих пропорціях світової економіки, ускладнення структурних проблем, що існували раніше.
Проведене дослідження показало, що ключова особливість моделі структурних змін, які відбувалися в економіці України після світової фінансової кризи, полягала у прискореному зменшенні ваги індустріального сектора, особливо ж внаслідок втрати частини потенціалу переробної промисловості, її технологічного спрощення та звуження різноманіття видів виробництв. Зазначене супроводжувалося посиленням домінування третинного сектора та зростанням первинного. Надмірну частку у структурі виробництва посідають галузі, режим відтворення яких здатний викликати тільки відносно невисокі темпи економічного зростання – видобування корисних копалин і пов'язані з ним галузі первинної переробки у промисловості, сільське господарство. Така траєкторія структурних зрушень не спроможна генерувати необхідне прискорення економічного зростання, ще й обтяжена ризиками поглиблення структурної невідповідності національної економіки тим кардинальним змінам, що відбуваються у світовій економіці.
Порівняння параметрів і тенденцій структурних зрушень в економіці України та у зіставній групі країн та світі загалом засвідчило, що зміни у структурі національної економіки мали значно вищу інтенсивність, проте не зумовили створення достатнього потенціалу для стійкого економічного зростання. Проаналізовано розриви у продуктивності праці між видами економічної діяльності та секторами економіки, а також їх зсуви у динаміці, що дало підстави для висновків щодо співвідношення темпів технологічного розвитку секторів економіки та про поступове уповільнення і без того недосконалого технологічного розвитку національної індустрії з подальшою втратою нею конкурентоспроможності. Оцінено ступінь впливу таких чинників, як інвестиції та технологічні інновації, а також зрушення у структурі зайнятості на підвищення продуктивності праці в економіці. З використанням апарату економетричного моделювання оцінено параметри залежності динаміки зростання ВВП від зміни індексів фізичного обсягу ВДВ секторів економіки.

Ключові слова:структурні зрушення, індекс структурних змін, продуктивність праці, економічне зростання, індустріальний сектор, переробна промисловість, технологічний розвиток


Стаття українською мовою (cтор. 59 - 76) ЗавантажитиЗавантажень : 101

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼