НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШІРІНЯН Л. В.1, ШІРІНЯН А. С.2

1Національний університет харчових технологій (м. Київ)
21) Навчально-науковий центр НАН України (Київ); 2) Національний університет харчових технологій (Київ)

Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:76-90https://doi.org/10.15407/eip2018.02.076


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 76 - 90) ЗавантажитиЗавантажень : 371

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Баглюк Ю.Б. Страховий ринок України в сучасному інтеграційному процесі. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4 (Т. 3). С. 108–111.
2. Журавка O.С. Вплив інoземнoгo капіталу на рoзвитoк страхoвoгo ринку України. Наука й екoнoміка. 2008. № 1. С. 277–285.
3. Залетов О. Вплив страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України. Ринок цінних паперів України". 2014. № 1–2. С. 77–84.
4. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Іноземний капітал на страховому ринку України. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 3. C. 182–189.
5. Ширинян Л.В., Глущенко А. С. Влияние финансовой глобализации на страхова-ние в Украине. Экономика Украины. 2004. № 5. С. 24–30.
6. Шірінян Л.В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 458 с.
7. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. Москва: Анкил, 2000. 320 с.
8. Cummіns J.D., Venard B. Insurance market dynamics: between global developments and local contingencies. Risk Management and Insurance Review. 2008. Vol. 11 : 2. P. 295–326. doi: doi.org/10.1111/j.1540-6296.2008.00142.x
9. Hardwіck P., Dou W. The Competitiveness of EU Insurance Industries. The Service Industries Journal. 1998. Vol. 18 (1). P. 39–53. doi: doi.org/10.1080/02642069800000003
10. Ma Y.-L., Pope N. Determinants of International Insurers' Participation in Foreign Non-Life Markets. Journal of Risk and Insurance. 2003. Vol. 70 (2). P. 235–248. doi: doi.org/10.1111/1539-6975.00058
11. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29 жовтня 2013 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України". URL: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk–UA&tag=MetodichniRekomendatsii
12. Бовсуновська Г.С. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України. Економічний аналіз. 2014. Т. 16(1). С. 167–173.
13. Бочкарьова Т.О., Журавка О.С. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 6(1). С. 57–65.
14. Жабинець О.Й. Фінансова безпека страхового ринку України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2011. Вип. 21.4. С. 233–237.
15. Шірінян Л.В. , Шірінян А.С. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України. Економіка України. 2017. № 12. С. 24–30.
16. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5.03.2002р. № 4-р. "Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку". URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0317–02
17. Закон України "Про режими іноземного інвестування" від 19.03.1996 № 94/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. C. 80. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96–%D0%B2%D1%80
18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. URL: www.dfp.gov.ua/
19. Рейтинг страховых компаний Украины в 2017 году. Форіншурер. URL: forinsurer.com/ratings/nonlife/17/12/6
20. Динаміка платіжного балансу України: аналітична форма представлення (відповідно до КПБ5). Офіційний сайт Національного банку України. URL: bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19257892
21. Закон України "Про захист економічної конкуренції" із змінами і доповненнями. Голос України. 2001. 27 лютого. № 37. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2210–14