НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Історична траєкторія економічного розвитку


НЕБРАТ Вікторія Василівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:140-156https://doi.org/10.15407/eip2017.03.140


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 140 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 273

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 7–22. doi: https://doi.org/10.15407/eip2016.01.007
2. Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.) / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf
3. Вербова О.С. Національний господарський рух на західноукраїнських землях впродовж 1848–1944 років. Львів: ПАІС, 2009. 368 с.
4. Гордіца К.А. Історико-культурні архетипи господарювання в українській традиції підприємництва. Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 126–141.
5. Гордіца К.А. Трансформація власності в Україні: підсумки інституційних змін. Економіка i прогнозування. 2016. № 2. С. 21–36. doi: https://doi.org/10.15407/eip2016.02.021
6. Горін Н.О. Соціально-технологічна парадигма підприємництва. Український соціум. 2015. № 3 (54). С. 86–95.
7. Горін Н.О. Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст. Історія народного господарства та економічної думки України. 2016. Вип. 49. С. 64–78.
8. Кудласевич О.М. країнські джерела теорії підприємництва / Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2014. 256 c.
9. Супрун Н.А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки. Український соціум. 2016. № 3. С. 72–87.
10. Небрат В.В. Інституційний аспект дослідження економічної історії. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 32–42.
11. Небрат В.В. Історична траєкторія розвитку господарства України та завдання інституційної реконструкції. Реконструктивний розвиток: економічна ефективність і соціальна справедли-вість / НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2016. 240 с. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf
12. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Київ: Знання-Прес, 2004. 499 с.
13. Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу. Суми: "Університетська кни-га", 2000. 310 с.
14. Історія народного господарства Української РСР: у 3-х т., 4-х кн. Т. 1. Київ: Наук. думка, 1983. 463 с.
15. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч. ІІ: Економічна підготовка великої жовт-невої соціалістичної революції. Фабрично-заводське виробництво. Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1962. 579 с.
16. Горін Н.О. Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Ки-ївській Русі (Х–ХІІІ ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 12–26.
17. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2-х т. Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. Київ: Либідь, 1992. 608 с.
18. Небрат В.В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв'язків України (XVI–XVII ст.). Економіка України. 2017. № 8. С. 73–85.
19. Голубничий В. Три лекції про економіку України. Мюнхен, Нью-Йорк: Вид-во "Україна і діас-пора", 1969. 24 с.
20. Боднарчук Т.Л. Вплив політики протекціонізму на розвиток економіки українських земель ХІХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України. 2012. № 45. C. 148–163.
21. М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (До 150-річчя від дня народження) / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ: Наук. думка, 2015. 362 с.
22. Корніяка О.В. Роль пайових цінних паперів у процесі розвитку вітчизняного підприємництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 88–98.
23. Супрун Н.А., Чистякова С.В. Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середови-ща в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 47–68.
24. Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання. Економіка України. 2016. № 12. С. 22–46.
25. Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва. Історія народного господарства та економічної думки України. 2016. Вип. 49. С. 275–288.
26. Гордіца К.А. Методологічні аспекти історико-економічних досліджень державного підприємництва. Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (10 листопада 2016 р.). Київ: КНЕУ, 2016. – С. 180–185. URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf
27. Дідківська Л.В. Деформація кооперативних форм господарювання в Україні (1930–1970-і роки). Історія народного господарства та економічної думки України. 2015. Вип. 48. С. 110–125.
28. Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей. Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45–51.