НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ТРИПОЛЬСЬКА Галина Сергіївна1, ПОДОЛЕЦЬ Роман Здиславович2

1Інститут економіки та прогнозування НАН України
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Ринок біопального в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2017; 2:75-92https://doi.org/10.15407/eip2017.02.075


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 75 - 92) ЗавантажитиЗавантажень : 337

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Закон України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" від 15.12.2010 № 2787-VI. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
2. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р
3. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, за-тверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/902-2014-р
4. Кудинов, И., Сиренко, А. Импорт 2014: вычищая осадки прошлого. URL: www.nefterynok.info/analytics.phtml?art_id=276
5. Україна у цифрах у 2015 році. Державна служба статистики України. Статистич-ний збірник. Київ, 2016
6. Енергетичний баланс України (продуктовий). Державна служба статистики України. URL: ukrstat.gov.ua/
7. REN 21 Global Status Report 2015. URL: www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
8. REN21. 2017 Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy (Paris: REN21 Secretariat). URL: www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/03/GFR-Full-Report-2017.pdf
9. Закон України "Про альтернативні види рідкого і газового палива" № 391-XIV від 04.01.2000 р.URL: consultant.parus.ua/?doc=00F1U9B3C4
10. Закон України "Про альтернативні джерела енергії" № 555-IV від 20.02.2003 р. URL: consultant.parus.ua/?doc=09N9E8E8CB
11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про виробництво і використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" №4970-VI від 19.06.2012. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4970-17
12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Редакція від 15.04.2017 р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
13. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння ви-робництву та використанню біологічних видів палива" від 21 травня 2009 року N 1391-VI. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1391-17
14. Українська Асоціація виробників альтернативних транспортних палив "Укрбіопаливо".URL: ukrfuel.org
15. Австрийцы построят в Украине завод по производству биоэтанола. URL: news. finance.ua/ru/news/-/395944/avstrijtsy-postroyat-v-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-bioetanola
16. Заплазский сахарный завод перепрофилируют под выпуск биоэтанола. URL: oleg-leusenko.livejournal.com/6724685.html
17. Слинько Д. Біопалево. Чим загрожує переведення машин на пальне з ово-чів.URL: news.finance.ua/ua/news/~/282810;
18. Skudlarski J., Izdebski W., Kryś P., Kupczyk A., Zając S. Проблематика развития сектора транспортных биотоплив в Польше. Белорусский экономический журнал. 2015. № 1(70).
19. Трипольська Г.С. Агробіоенергетичний ринок України / НАН України,ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.". Київ, 2011. 264 с.
20. Говдя Д. Производство биоэтанола в Украине. URL: www.mayak.zp.ua/review-analysis/2019-proizvodstvo-bioetanola-v-ukraine
21. Urząd Regulacji Energetyki. URL: www.ure.gov.pl
22. Методологічні положення з формування Енергетичного балансу, затверджені Наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 374. URL: www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/24/metod_374.pdf
23. Програма розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1774 від 22 грудня 2006 ро-ку. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-2006-п
24. Директива 2009/28/ЄС "Про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни і надалі скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС". URL: saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf
25. European Parliament 2014-2019. Amendments 1 – 67. Draft opinion Tiziana Beghin (PE592.301v01-00) Palm oil and deforestation of rainforest. URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.650&format=PDF&language=EN&secondRef=01
26. Установки для выращивания водоростей. URL: biodiesel.dp.ua/
27. Гринюк І. Біопаливо з водоростей. Агросектор. 2009. № 6 (36).
28. Ученые Кременчугского университета создали технологию добычи биогаза из ядовитых водорослей. URL: fuelalternative.com.ua/
29. Biofuels Digest. URL: www.biofuelsdigest.com
30. The current status of biofuels in the European Union, their environmental impacts and future prospects. URL: www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Easac_ 12_Biofuels_Complete.pdf
31. Розпорядження КМУ від 3 вересня 2014 р. № 791-р "Про затвердження плану за-ходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС". URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/791-2014-р