НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Методи і моделі прогнозування


КУЗЬМЕНКО О. В.1, КАЩА М. О.2

1Сумський державний університет
2Сумський державний університет

Моделювання діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:146-157https://doi.org/10.15407/eip2017.01.146


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 146 - 157) ЗавантажитиЗавантажень : 405

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Шахов В.В., Медведев В.Г., Миллерман А.С. Теория и управление рисками в страховании. Москва: Финансы и статистика, 2002. 224 с.
2. Матвійчук А.В. Моделювання та аналіз економічних систем на підгрунті теорії нечіткої логіки : дис. д-ра екон. наук. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2007. 466 с.
3. Шпирко В.В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. канд. екон. наук. КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012. 181 с.
4. Рибальченко С.А. Імітаційне моделювання та оптимізація параметрів перестрахувальної діяльності страхових компаній України : автореф. дис. канд. екон. наук. Київ, 2014 . 20 с.
5. Черняк О. І., Крехівський О.В., Монаков В.О., Ящук Д.В. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства. Статистика України. 2003. № 4. C. 87–94.
6. Ящук Д. В. Економіко-математичні методи та моделі діагностики банкрутства українських підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук КНУ ім. Т. Шевченка. Ки-їв , 2010. 20 с.
7. Шевчук О.О., Гулик М.І. Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 291–299. URL: nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_2/46.pdf
8. Gorter J., Bikker J. A. Investment risk taking by institutional investors. DNW Working Paper. 2011. № 294. URL: www.dnb.nl/binaries/working%20paper%20294_tcm46-253007.pdf
9. Базилевич В.Д. Страхування. Київ: Знання, 2008. 1019 с. URL: westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
10. Michel-Kerjan E., Raschky P., Kunreuther H. Corporate Demand for Insurance: New Evidence from the U.S. Terrorism and Property Markets. Risk Management and Decision Processes Center The Wharton School, University of Pennsylvania Philadelphia, 2013. URL: opim.wharton.upenn.edu/risk/library/WP2013_Corporate-Demand-For-Insurance.pdf
11. Юрченко М.Є., Марченко Н.А. Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємств у сучасних реаліях. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4283
12. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/784-14
13. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
14. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 208 с.
15. Козьменко О.В., Кузьменко О.В. Актуарні розрахунки. Суми: Ділові перспективи, 2011. 224 с.
16. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 728 с.
17. Статистика страхового ринку України. URL: forinsurer.com/stat
18. Кобелев Н.Б. Практика применения єкономико-математических моделей. Москва: ЗАО "Финстатитинформ", 2000. 246с.