НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Євроінтеграція


СУПРУН Наталія Анатоліївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:118-131https://doi.org/10.15407/eip2016.04.118


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 118 - 131) ЗавантажитиЗавантажень : 286

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Супрун Н.А. Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Н.А. Супрун // Ефективна економіка. – К., 2009. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua
2. Соціальна і гуманітарна політика : підручник [В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський та ін.]. – К. : НАДУ, 2016. – 792 с.
3. Ільчук Л.І. Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні [Електронний ресурс] / Л.І. Ільчук. – Режим доступу : http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=363:2014-02-21-06-52-37&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27
4. Семигіна Т.В. Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політики і практики / Т.В. Семигіна // Наукові записки. – 2013. – Т. 149. – C. 57–61.
5. Петроє О.М. Передумови розвитку соціального діалогу в державному управлінні України / О.М. Петроє // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 3. – C. 242–249.
6. Петроє О.М. Основні напрями вдосконалення державного управління соціогуманітарним розвитком на регіональному рівні / О.М. Петроє // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – Вип. 2. – C. 69–74.
7. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; ДУ "Ін-т економ. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 396 с.
8. Супрун Н. Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів / Н.А. Супрун // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – Вип. 1. – C. 17–25.
9. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії "Еurope-2020") / Н.А. Супрун // Український соціум. – 2013. – Вип. 2. – C. 163–176.
10. ISO 26000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/home.html
11. Europе-2020: A European Strategy for Smart, Sustainable, and Inclusive Growth–European Commission, 3.3.2010 СОМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
12. Нова стратегія Європейської комісії з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 2011–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csr-ukraine.org/ctrategiya_evropey¬skoi_komisii_.html
13. Зелена книга "Створення умов для поширення соціальної відповідальності бізнесу в Європі" / Європейська комісія. – Брюссель, 18.7.2001, COM (2001) 366 ; Київ, 2010. – 34 с.
14. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода ратифікована із заявою Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1.
15. European Employment Strategy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en