НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ВЕНГЕР Віталій Васильович1, ОСИПОВ Володимир Миколайович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив на розвиток металургійної галузі України

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:77-93https://doi.org/10.15407/eip2016.03.077


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 77 - 93) ЗавантажитиЗавантажень : 315

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Івашина О.Ф. Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення / О.Ф. Івашина // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 21/1. – С. 105–111.
2. Экономические проблемы черной металлургии Украины: моногр. / под общ. ред. С.С. Аптекаря, А.И Амоши. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 383 с.
3. Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zerkalo-nedeli.com
4. Ялдін І.В. Передумови виникнення та сутність поняття "інтегрована структура бізнесу" / І.В. Ялдін // Проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 61–72.
5. Наумов Д.Ю. Інвестиції в модернізацію металургійних підприємств України та їх вплив на формування структури і якості кадрового потенціалу галузі / Д.Ю. Наумов // Український соціум. – 2008. – № 4. – С. 71–86.
6. Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950–2000 гг. (реструктуризация, качество, приватизация) / Л.Н. Шевелев. – М. : Издательство "Машиностроение", 1999. – 214 с.
7. Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 1. – С. 81–96.
8. Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон'юнктура та інтеграція / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 552 с.
9. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко, чл.-кор. НАН України д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 102 с.