НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШІРІНЯН Л. В.1

1Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:69-80https://doi.org/10.15407/eip2015.04.069


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 69 - 80) ЗавантажитиЗавантажень : 357

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Шірінян Л.В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Л.В. Шірінян. – К. : Видавництво "Центр учбової літератури", 2014. – 458 с.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"" від 04.10.2001 № 2745-III [Електронний ресурс]. – Доступний з : zakon3.rada.gov. ua/laws/show/357-16
3. Баранова В.Г. Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук : спеціальність 08.00.08 "гроші, фінанси і кредит" / В.Г. Баранова ; Одеський державний економічний університет. – Одеса, 2010. – 38 с.
4. Временко Л.В. Сучасний інструментарій пруденційного нагляду за страховою діяльністю / Л.В. Временко, О.В. Корват // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С. 26–29.
5. Резник Н.Н. Страхование как превентивная мера предупреждения производственного травматизма / Н.Н. Резник // Вісник Української академії банківської справи. – 1998. – № 4. – С. 53–54.
6. Жабинець О.Й. Попередження страхових зловживань як один з факторів забезпечення економічної безпеки страховика / О.Й. Жабинець // Науковий вісник Львів¬ського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 121–126.
7. Шумелда Я. Ліквідація збитків плюс виявлення страхових злочинів: Європейський досвід / Я. Шумелда // Страхова справа. – 2004. – № 3. – С. 74–77.
8. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 192 с.
9. Кузьмінов С.В. Можливості об'єднання державної та приватної власності в спільних підприємствах / С.В. Кузьмінов // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – 2009. – № 2(7). – С. 58–67.
10. Підгаєць С.Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / С. Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3. – С.291–305.
11. Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 01.07.2010 № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Доступний з : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
13. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Доступний з : nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html
14. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"від 01.07.2004 № 1961-IV [Електронний ресурс]. – Доступний з :zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
15. Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя [Електронний ресурс] / офіц. веб-портал Верховної Ради. – Доступний з : w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52410