НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2021/3

Рынок: прогноз и конъюнктура


САЛИХОВА Елена Борисовна1, ГОНЧАРЕНКО Дарья Олеговна2

1ГУ “Институт экономики и прогнозирования НАН Украины“
2Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

ВЫЗОВЫ СОVID - 19 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОТВЕТЫ ЕС И УКРАИНЫ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:93-117https://doi.org/10.15407/eip2021.03.093


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 93 - 117) ЗагрузитьЗагрузок : 205

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Dependency of the EU pharmaceutical industry on active pharmaceutical ingredients and chemical raw materials imported from third countries / European Commission, Pharmaceutical Committee. 2020. ULR: ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/committee/ev_20200312_795_en.pdf
2. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Фармацевтика України: від залежності до ендогенного розвитку. Економіка і прогнозування. 2020. №4. С. 7–35. doi.org/10.15407/eip2020.04.007
3. Відкрите звернення асоціації "Виробники ліків України" до президента, прем'єр-міністра, інших високопосадовців. ULR: ua.interfax.com.ua/news/press-release/651870.html
4. Черних В. Фармацевтична галузь за роки незалежності України. Вісник фармації. 2002. №3. С. 3–12.
5. Грошовий Т.А., Підгірний В.В., Тригубчак О.В. Деякі питання розвитку фармацевтичної галузі України. Збірник праць ТО НТШ. Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2011. Т. 6: Актуальні питання екології та охорони здоров’я. С. 154–172.
6. Хоменко В.М. Теоретичне обґрунтування та реалізація сучасних принципів державного управління фармацією в Україні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.фарм.н.: 15.00.01. Харків, 2008. 42 с.
7. Доровський О.В. Обгрунтування вибору стратегії розвитку фармацевтичної галузі України: автореф. дис ... д-ра екон. наук: 08.00.03. Харків, 2015. 32 с.
8. Карамишев Д.В., Сотнікова Л.В. Реалізація державної політики України щодо забезпечення населення лікарськими засобами в умовах інтеграції до Європейського Союзу. Теорія та практика державного управління. 2021. № 1(72). С. 145–157.
9. Сіденко В.Р. Концептуальні засади стратегії інтеграції України в структури Європейського Союзу. Економіка і прогнозування. 2001. № 2. С. 26–41.
10. Кіндзерський Ю.В. Індустріальна дивергенція України з ЄС та проблеми її подолання. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 9–18. doi.org/10.32702/2306-6806.2021.6.9
11. Кораблін С.О. Державне регулювання як чинник протидії COVID-19. Економіка України. 2021. №7. С. 27–40. doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.027
12. Саліхова О. Локалізація фармацевтичного виробництва в Європі як відповідь на зростаючу зовнішню стратегічну торговельну залежність. Перспективи посткоронавірусних економічних трансформацій та їх вплив на розвиток країн. Місце України у посткризовому світі / наук. ред. В.Юрчишин. Київ: Заповіт, 2021. С. 118–124.
13. Саліхова О.Б. Порівняльні переваги фармацевтичних індустрій країн крізь призму нових індикаторів. Статистика України. 2020. № 2–3. С. 48–58. doi.org/10.31767/su.2-3(89-90)2020.02-03.06
14. EU unveils strategy to reduce dependency on China ULR: www.eiu.com/n/eu-unveils-strategy-to-reduce-dependency-on-china/
15. Special meeting of the European Council (1 and 2 October 2020) – Conclusions. Brussels, 2 October 2020. ULR: www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
16. Gereffi G. The Pharmaceutical Industry and Dependency in the Third World. Princeton University Press, 2017. 306 р.
17. Саліхова О.Б., Гончаренко Д. О. Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. №4. С. 47–68. doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)04
18. Chamarik S. Goonatilake S.Technological independence - The Asian experience. The United Nations University, 1994. 372 р. URL: digitallibrary.un.org/record/177101
19. Woher kommen unsere Wirkstoffe? Eine Weltkarte der API-Produktion. Kurzreport. Pro Generika. Berlin, September 2020. 16 р.
20. Arnum Р. The EU’s API Supply Chain Under Focus. ULR: www.dcatvci.org/7143-the-eu-s-api-supply-chain-under-focus
21. Commission communication to the Council and Parliament on the outlines of an industrial policy for the pharmaceutical sector in the European Community. COM (93) 718. 02.03.94. URL: op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/6af1ca21-939d-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
22. Council Resolution designed to implement the outlines of an industrial policy in the pharmaceutical sector in the European Union. 1996. URL: op.europa.eu/ga/publication-detail/-/publication/bf15f43c-6a8b-4953-8155-04fc004a1be3/language-en
23. Pharmaceutical Industry: A Strategic Sector for the European Economy / European Commission, Commission Staff Working Document. 2014. URL: ec.europa.eu/growth/content/pharmaceutical-industry-strategic-sector-european-economy-0_en
24. Affordable, accessible and safe medicines for all: the Commission presents a Pharmaceutical Strategy for Europe. URL: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2173
25. Updating the 2020 Industrial Strategy: towards a stronger Single Market for Europe's recovery. URL: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1884
26. EU research and innovation in action against the coronavirus: funding, results and impact. ULR: ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_eu-research-innovation-against-covid.pdf
27. INNO4COV-19 – Boosting Innovations for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance URL: idw-online.de/de/news757837
28. EU Strategy for COVID-19 vaccines. Brussels, 17.6.2020 COM(2020) 245 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
29. Safe COVID-19 vaccines for Europeans. URL: ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en#check-the-facts
30. COVID-19 Therapeutics Strategy: Commission identifies five promising candidate therapeutics. URL: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3299
31. Дуюн (Гончаренко) Д.О. Загрози фармацевтичного виробництва України в контексті аналізу зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами. Проблеми науки. 2016. № 2. С. 23–33.
32. Рекомендації слухань у Комітеті від 15 червня 2016 року «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 року). Схвалено Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 6 липня 2016 року, протокол № 46 ULR: kno.rada.gov.ua/news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/Kom_slukh/8_skl/74403.html
33. Проект концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами на 2011–2021 роки». URL: www.apteka.ua/article/78579
34. Гончаренко Д.О. Розбудова фармацевтики України в умовах євроінтеграції: засади, заходи, пріоритети. Інтеграція наукових досліджень та розробок у практичну діяльність: збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної інтернет-конференції (30 червня 2021, Харків). Київ: Яроче́нко Я.В., 2021. С. 30–38 . doi.org/10.51500/7826-09-4
35. Концепція розвитку імпортозамінних виробництв – загроза фармацевтичній галузі та безпеці населення України. Інтерфакс-Україна 2011. URL:ua.interfax.com.ua/news/press-release/68941.html
36. Підбито підсумки реалізації Державної науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних ліків у 2012 р. URL: www.apteka.ua/article/201885
37. Корж Б. Фонд на COVID-19: як використали коронавірусні гроші. URL: voxukraine.org/fond-na-covid-19-yak-vikoristali-koronavirusni-groshi/
38. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших хвороб для забезпечення державних потреб України на 2021–2026 роки. URL: moz.gov.ua/
39. Засідання Президії НАН України 9 червня 2021 року. URL: www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7891
40. Постанова КМУ "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року" № 179 від 03 березня 2021 р. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
41. Сімонов Д. Майже як політ на Марс. Чи може Україна створити власну вакцину проти коронавірусу. URL: hromadske.ua/posts/majzhe-yak-polit-na-mars-chi-mozhe-ukrayina-stvoriti-vlasnu-vakcinu-proti-koronavirusu
42. Маємо потужності, щоб виготовляти вакцину проти COVID в Україні – розробники. URL: www.radiosvoboda.org/a/meyemo-potuzhnosti-aby-vyhotovliaty-vaksinu-proty-covid-v-ukraini/30917997.html
43. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Політика розбудови фармацевтичної індустрії в Німеччині: уроки для України. Економіка України. 2020. № 10. С. 63–86. doi.org/10.15407/economyukr.2020.10.063
44. Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції. Бізнес Інформ. 2021. № 5. C. 194–201. doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-194-201
45. Саліхова О.Б., Гончаренко Д.О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 28–35. doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35
46. Саліхова О.Б., Гончаренко Д. О. Фармацевтична промисловість Франції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 2. С. 67–84. doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)05