НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2021/3

Экономическая политика и становление новой системы хозяйствования


КРЮЧКОВА Ирина Владимировна1

1ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ЭНДОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ВАЛОВОГО СБЕРЕЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:33-58https://doi.org/10.15407/eip2021.03.033


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 33 - 58) ЗагрузитьЗагрузок : 157

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Національні рахунки. Публікації: стат. зб. за відповідні роки / Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
2. Зведені національні рахунки за відповідні роки / Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
3. Рахунки інституційних секторів економіки за 1 квартал 2021р. / Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
4. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь / за ред. д.е.н. І.М. Бобух; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 390 с., табл., рис. URL: ief.org.ua/docs/sr/299.pdf
5. Власова І.В. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки. Економіка: теорія та практика. 2016. № 2. С. 4–7.
6. Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Заощадження населення у забезпеченні фінансових ресурсів банків. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 275 – 283.
7. Павлюк Т.І., Урбанович В.А. Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України. Науковий огляд. 2016. № 9(30). oaji.net/articles/2016/797-1479503144.pdf
8. Мелих О.Ю. Заощадження домашніх господарств: соціально-економічна роль та тенденції формування в Україні. Ефективна економіка. 2020. URL: www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/69.pdf
9. Економічні огляди/Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=ee9e1af9-fe3d-4fab-8e7c-e82d930fe706&tag=EkonomichniOgliadi
10. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки / Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98c3a695-56bb-42ba-b651-60ce1f899654&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki
11. Крючкова І.В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 23–40. doi.org/10.15407/eip2016.01.023
12. Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія і практика. Економіка і прогнозування. 2019. № 3, С. 7–39. doi.org/10.15407/eip2019.03.007
13. Державна програма "Доступні кредити 5–7–9%". URL: 5-7-9.gov.ua/
14. Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. " № 28. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1342-2020-%D0%BF#Text
15. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного Банку України) нефінансовим корпораціям за розмірами суб’єкта господарювання та видами валют. URL: bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
16. Household gross saving rate / OECD. URL: stats.oecd.org/
17. Дані про середні розміри пенсійних виплат / Пенсійний фонд України. URL: www.pfu.gov.ua/2131903-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-04-2021/
18. Державні соціальні стандарти / Мінсоцполітики України. URL: www.msp.gov.ua/timeline/Socialni-garantii.html
19. Марина Лазебна: «Основні гарантовані доходи мають забезпечувати людям гідне життя» / Мінсоцполітики України. URL: www.msp.gov.ua/news/20022.html
20. Бюджетна декларація на 2022–2024 роки. URL: file:///C:/IEF/Baza/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/2022-2024/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202022-2024%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
21. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки. URL: www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-prognoz-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-2022-2024-roki
22. Індекси споживчих цін на товари і послуги у 2021 році (до грудня попереднього року) / Державний комітет статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
23. Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) / НБУ URL: bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms