НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2020/1

Экономика в условиях современных трансформаций


ШИШКОВ Станислав Евгеньевич1

1ЗАЩ «Фондовая биржа «Перспектива»»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ: ДОСТАТОЧНО ЛИ УЖЕСТОЧЕНИЯ НОРМ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ?

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:63-84https://doi.org/10.15407/eip2020.01.063


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 63 - 84) ЗагрузитьЗагрузок : 370

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Річні звіти НКЦПФР. URL: www.nssmc.gov.ua/reports/
2. АУФТ, УАІБ, ПАРД та Асоціація «Біржові та електронні майданчики» просять Президента України звернути увагу на діяльність НКЦПФР. URL: aust.com.ua/NewsView.aspx?news=4576
3. Звіт про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року за 2018 рік. URL: www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%97% D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%9F-2020-%D0%B7%D0%B0-2018 -%D1%80%D1%96%D0%BA-003.pdf
4. Бєлкін Л. НКЦПФР вимагає від торговців цінними паперами телепатичних здібностей. StockWorld. 03.12.2018, 11:13. URL: www.stockworld.com.ua/ru/column/ nktspfr-vimaghaie-vid-torghovtsiv-tsinnimi-papierami-tieliepatichnikh-zdibnostiei
5. Когут І. ОВДП: є досягнення, але є нюанси. НВ-Бізнес. 01.12.2016, 11:46. URL: nv.ua/ukr/biz/experts/ovdp-ye-dosyagnennya-ale-ye-nyuansi-300497.html
6. Заруцька О.П. Облігації внутрішніх державних позик в Україні: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку. Український соціум. 2018. № 1. С. 74–94. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2018_1_8.pdf
doi.org/10.15407/socium2018.01.074
7. Заруцька О.П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 304–309. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pekon_2018_2_41.pdf
8. Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти ; за ред. О.Г. Кошового, д.ю.н., проф. В. М. Тертишника, д.е.н., проф. Н.М. Шелудько. Дніпро: Ліра, 2019. 532 с.
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, № 2284 від 17.10.2019 р. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67117
10. Директива 2008/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2008 р., що вносить зміни до Директиви 2003/6/ЄС про інсайдерські операції та ринкові маніпуляції (зловживання ринком) відносно наданих Комісії виконавчих повноважень. URL: minjust.gov.ua/m/str_45895
11.Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС на 2019–2020 рр. URL: www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/perekladi-aktiv-acquis-yes/oriyentovnij-plan-perekladu-aktiv-acquis-yes-na-2019-2020-roki
12. Credit Suisse Research Institute. Global Wealth Report 2019, October 2019. URL: www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
14. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
15. «Таск-брокер» звернувся до Верховної Ради через зупинку ліцензії Нацкомісією з цінних паперів. Mind.UA, 25.06.2019, 12;33. URL: mind.ua/news/20198925-task-broker-zvernuvsya-do-verhovnoyi-radi-cherez-zupinku-licenziyi-nackomisieyu-z-cinnih-paperiv
16. Schmid L., Klein T. Debt vs. Equity and Asymmetric Information: A Review. The Financial Review. 2003. Vol. 37. Issue 3. Р. 317–349.
doi.org/10.1111/1540-6288.00017
17. Шишков С.Є. Структурно-функціональні деформації фондового ринку в Україні: макро- і мікровиміри. Економіка і прогнозування. 2019. № 2. С. 22–66. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econprog%5F2019%5F2%5F4%2Epdf
doi.org/10.15407/eip2019.02.022
18. Фондові біржі України: випробування кризою: монографія / С.Є. Шишков; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 206 c.
19. Блахньо-Пажих А. Закони не діють у порожнечі, на їх тлумачення впливає багато чинників. Юридична газета. 2018. № 41. URL: yur-gazeta.com/interview/zakoni-ne-diyut-u-porozhnechi-na-yih-tlumachennya-vplivae-bagato-chinnikiv.html