НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2020/1

Экономика в условиях современных трансформаций


ГАРКАВЕНКО Валентина Ивановна1, ЕОШОВА Галина Витальевна2

1ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
2ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:47-62https://doi.org/10.15407/eip2020.01.047


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 47 - 62) ЗагрузитьЗагрузок : 320

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Постанова КМУ "Про затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів України" № 849 від 29 вересня 2019 р. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
2. Свєтлов Б., Обушна Н. Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 105, част. ІІ. С. 122–128.
3. Луценко І.С. Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Інвестиції: практика та досвід. 2013.№ 18. С. 9–13.
4. Гаркавенко В.І. Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 41–44. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Npndfi_2018_2_10.pdf
5. High-technology exports (% of manufactured exports) / The World Bank. URL: data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2017&locations=UA-CN-US-OE&name_desc=true&start=1960&view=chart
6. Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation / Bloomberg Innovation Index. URL: www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation?utm_source=telegram&utm_medium=msg&utm_campaign=telegram
7. Постанова Правління Національного банку України №319 від 11.10.2008 р. "Про додаткові заходи щодо діяльності банків". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0319500-08
8. Doing Business 2019. Training for Reform. / International Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. URL: www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
9. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua.
10. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: навч. посібн. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 228 с. URL: westudents.com.ua/knigi/141-mjnarodna-ekonomka-kozak-yug.html
11. Єршова Г.В. Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій. Економіка і прогнозування. 2012. № 4. С. 102–109. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econprog_2012_4_12
12. Експорт-імпорт товарів за країнами світу у 2016 році / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
13. Экономика Виргинских Островов – ведущие отрасли, ВВП и уровень благосостояния. URL: www.orangesmile.com/destinations/virginislands-british/economics.htm
14. GDP (current US$). All Countries and Economies / The Work Bank. URL: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
15. Гаркавенко В.І., Шаповал Ю.І. "Очищення" банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави. Український соціум. 2017. Вип. 1. С. 60. URL: ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/108-123__no-1__vol-60__2017__UKR.pdf
doi.org/10.15407/socium2017.01.108
16. Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє / НАН України; Ін-т екон. та пронозув. Київ, 2011. С. 97.
17. США посилюють контроль за іноземними інвестиціями / ТСН. URL: tsn.ua/groshi/ssha-posilyuyut-kontrol-za-inozemnimi-investitsiyami.html
18. Кущ О. «Любят у нас иностранцев. Почему Украина пережила свою банковскую золотую эру при Кучме». URL: minprom.ua/news/223776.html
19. Проєкт Закону України “Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України” / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektuZakonuUkrainiproOtsinkuVplivuInozemnikhInvestitsiiNaNatsionalniInteresiTaBezpeku/
20. International collaboration to end tax avoidance / OECD/G20. URL: www.oecd.org/tax/beps
21. Україна і план BEPS: чому офшори відходять у минуле. Економічна правда. 29 жовтня 2019 р. URL: www.epravda.com.ua/projects/offshore/2019/10/29/652879/