НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2019/3

Инновационные трансформации экономического развития


ТИМЧЕНКО Александр Николаевич1, НЕБРАТ В. В.2, ЛИР В. Э.3, БЫКОНЯ А. С.4, ДУБАС Юрий Владимирович5

1ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
2ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
3ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
4ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
5ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»

Организационно-экономические детерминанты развития цифровой энергетики в Украине

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:78-100https://doi.org/10.15407/eip2019.03.078


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 78 - 100) ЗагрузитьЗагрузок : 269

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. URL: www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages_2016.pdf
2. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України / за ред. д.е.н., чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю.; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2018. 314 с.
3. Тімченко О.М., Лір В.Е. Цифровий моніторинг як механізм формування енергетичного балансу національного господарства. Схід. 2018. № 1. С. 23–29. doi: doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127160
4. Небрат В.В. Оптимізація енергетичних потоків національного господарства шляхом розвитку інформаційно-мережевих систем. Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: матеріали ХХІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 листопада 2018 р.). Київ: вид-во Європейського університету, 2018. С. 84–87.
5. Лір В.Е., Биконя О.С. Цифровий моніторинг енергетичних потоків як напрям інноваційного розвитку системи енергозабезпечення. Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки країни: перспективи та ефективність: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22 грудня 2018 р.). Київ: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2018. С. 19–22.
6. Лір В. Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку: монографія / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2018. С. 26, 81.
7. Филюк Г. Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2016. № 4 (181). С. 6–11. doi: doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/1
8. Писар Н., Дергачова В., Кивлюк О., Свириденко Д. Стратегії розвитку енергетичного ринку України в умовах геополітичних викликів. Науковий вісник НГУ. 2018. № 5. С. 148–154. doi: doi.org/10.29202/nvngu/2018-5/20
9. Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна – ЄС. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4. С. 158–176.
10. Бараннік В.О. Стратегія енергетичної безпеки ЄС, як відповідь на сучасні гібридні загрози: висновки для України. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. 2018. URL: old2.niss.gov.ua/articles/2935/
11. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / НАН України, Ін-т економіки пром-ті. Київ, 2018.
12. Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Гриб О.Г. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії в оптовому ринку: монографія. Харків: Ранок-НТ, 2012.
13. Праховник А.В., Денисюк С.П., Коцар О.В. Принципи організації взаємодії компонент смарт мереж. Техн. електродинаміка. 2012. № 3. С. 51–62.
14. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення. Техн. електродинаміка. 2010. № 6. С. 44–50.
15. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні. Техн. електродинаміка. 2012. № 5. С. 52–67.
16. Смертенко П., Чернишев Л., Білан І., Солонін Ю., Гороховатська М., Кульчицький І., Кот О., Бойко Н. Кластери і технологічні платформи як механізми розвитку економіки України. Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 67–76.
17. Зелінська А.М. Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики. Інноваційна економіка. 2012. № 4 (30). С. 36–41.
18. Федірко О.А. Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС. Науковий вісник Міжнародного гуманітар¬ного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 34–38.
19. Єрмакова О.А. Технологічні платформи як важливий інструмент формування інноваційного середовища в регіоні. Економіка розвитку. 2015. № 4. С. 5–13.
20. Стативко О.О., Чорна Т.М. Технологічні платформи та їх роль у економічному зростанні країни : європейський досвід та Україна. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Ірпінь, 7–15 листопада 2016 р.). Ірпінь: УДФСУ, 2016. С. 190–193.
21. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Цифровизация економики угольной промышленности России – от "Индустрии 4.0" до "Общества 5.0". Mining Industry Journal. doi: doi.org/10.30686/1609-9192-2018-4-140-22-30
22. Нікітенко Є.В., Риндич Є.В. Інструментальний засіб віддаленого спостереження за показниками датчиків. Математичні машини і системи. 2018. № 1. С. 51–58.
23. Top 10 nations for smart grid investment. General Electric. URL: www.reliableplant.com/Read/27393/Nations-smart-grid-investment
24. Implementing Agreement for a Co-Operative Programme on Smart Grids: Annual Report 2018. International Smart Grid Action Network. 2018. URL: www.iea-isgan.org/wp-content/uploads/2019/07/ISGAN-Annual-Report_2018_Web.pdf
25. Xin Yaozhong, Shi Junjie, Zhou Jingyang. Technology Development Trends of Smart Grid Dispatching and Control Systems. Automation of Electric Power Systems. 2015. № 39 (1). C. 2–8. doi: doi.org/10.7500/AEPS20141008024
26. Rod Walton. 13 Years After: The Northeast Blackout of 2003 Changed Grid Industry, Still Causes Fear for Future. Power grid International. 2016. URL: www.elp.com/Electric-Light-Power-Newsletter/articles/2016/08/13-years-after-the-northeast-black-of-2003-changed-grid-industry-still-causes-fear-for-future.html
27. Акт про енергетичну незалежність і безпеку : публічний акт 110–140 від 19 грудня 2007 року 110-го Конгресу США. H.R. 6, 110 Congress. 2007. URL: www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-110publ140.pdf
28. Звіт щодо розвитку інтелектуальних мереж: звіт Департаменту енергії США для Конгресу США щодо розвитку інтелектуальних мереж за 2018 рік. United States Department of Energy. 2018. С. 4. URL: www.energy.gov/sites/prod/files/2019/02/f59/Smart%20Grid%20System%20Report%20November%202018_1.pdf
29. Директива 2012/27/EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, що вносить зміни до Директив 2009/125/EC та 2010/30/EU та скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC. Official Journal of the European Union. 2012. L 315/1. URL: data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
30. Директива про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії : директива 2009/72/EC Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та скасування Директиви 2003/54/EC. Official Journal of the European Union. 2009. L 211/55. URL: data.europa.eu/eli/dir/2009/72/oj
31. Комеліна О. В., Фідря В. В. Організаційно-економічні засади створення галузевих технологічних платформ: європейський досвід. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 85–90.
32. Development of Technology Platforms (February 2005). URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/etp4threport_en.pdf
33. Third STATUS REPORT: At the Launch of FP7 (March 2007). URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/etp2ndreport_en.pdf
34. Strategic Research Agenda for Europe's Electricity Networks of the Future / Office for Official Publications of the European Communities. URL: publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe6d8afe-ed43-404a-b6c5-1c61da261cfc