HOME PAGE Welcome to the site of Economy and Forecasting journal

№ 2014/3

Economy under the conditions of modern transformations


SEREBRYANSʹKA Dina 1

1Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

The guidelines to improve the distribution of expenditure responsibilities in the system of local government

Ekon. prognozuvannâ 2014; 3:83-92


ABSTRACT ▼


JEL: H72

Article in Ukrainian (pp. 83 - 92) DownloadDownloads :218

REFERENCES ▼

1. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini, vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
2. U Minfini rozpovily, yak bude vyhliadaty detsentralizatsiia biudzhetnoi systemy, http://economics.unian.ua/finance/936786-u-minfini-rozpovili-yak-bude-viglyadati-detsentralizatsiya-byudjetnoji-sistemi.html
3. Zakon Ukrainy Pro mistsevi derzhavni administratsii,Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1999, № 20-21, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14
4. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1997, № 24, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
5. Lunina, I.O. (2006). Derzhavni finansy ta reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn. Kiev, Naukova dumka.
6. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 50.
7. Raizberh, B.A., Lozovskyi, L.Sh., Starodubtseva, E.B. (1999). Sovremennyi ekonomycheskyi slovar, 2-th ed. Mjscow, YNFRA-M, http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18299
8. Zvernennia Asotsiatsii mist Ukrainy do Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy do Kabinetu Ministriv Ukrainy (2014). Visnyk Asotsiatsii mist Ukrainy, 108, 23.
9. Kyrylenko, O.P. (2013). Dosiahnennia stratehichnykh oriientyriv udoskonalennia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini. Finansy Ukrainy, 8, 19–29.
10. Slukhai, S. (2013). Mizhuriadovi transferty: teoriia i praktyka. Kiev, Ahrar Mediia Hrup.
11. Asotsiatsiia mist Ukrainy vvazhaie, shcho zaproponovani Minfinom novatsii mizhbiudzhetnykh vidnosyn dyskredytuiut rishennia Uriadu z detsentralizatsii (2014). Visnyk asotsiatsii mist Ukrainy, 109, 4.
12. Zakon Ukrainy Pro avtomobilni dorohy (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 51.
13. Lunina, I.O. (2010). Formuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi pryntsypu ekvivalentnosti: shliakh do efektyvnoi biudzhetnoi systemy Ukrainy. Finansy Ukrainy, 9, 3–12.