НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/3

Економічна політика та становлення нової системи господарювання


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ СТРУКТУРНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЕНДОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВАЛОВОГО ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:33-58https://doi.org/10.15407/eip2021.03.033


АНОТАЦІЯ ▼

Статтю присвячено аналізу внутрішніх інституційних структурних детермінант валового заощадження (ВЗ) в Україні з метою виявлення причин критичного падіння рівня ВЗ і, відповідно, – валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у 2019–2021. Діагностика проведена на базі показників річних та квартальних національних рахунків України із визначенням позитивних та негативних чинників впливу на рівень ВЗ у розрізі інституційних секторів економіки, а також підсекторів сектора нефінансових корпорацій та сектора домашніх господарств. Такий підхід дав змогу розкрити приховані за усередненими даними причини падіння рівня валового заощадження в Україні, а також зниження капіталізації ВЗ і занурення економіки у глибоку інвестиційну кризу в 2020 р. Показано, що шокове підвищення тарифів у 2015 р. вплинуло на значний перерозподіл доходів та заощаджень між інституційними секторами економіки та їх підсекторами. Виявлено, що з усіх структурних детермінант на коливання рівня ВЗ у підсекторі приватних нефінансових корпорацій найбільше впливають зміни частки валового прибутку (ВП) та масштабний відплив фінансових ресурсів по каналу доходів від власності, розмір якого коливається у тісній залежності від зростання запозичень. На зазначені коливання також впливають нульові та стрибкоподібні цикли у підвищенні мінімальної заробітної плати. Водночас доведено, що неузгодженість тарифної та соціальної політики уряду створила двократний розрив між законодавчо встановленими соціальними стандартами та їх фактичним рівнем, що призвело до значного зниження рівня життя населення, особливо одержувачів доходу від власності та трансфертів, що перетворило їх на хронічних позичальників із від'ємними параметрами валового заощадження. Зазначене негативно вплинуло на ВЗ усього сектора домашніх господарств.
Поглиблення аналізу до структурних детермінант ВЗ підсекторів домашніх господарств, показало, що високі рівні ВЗ підсектора самостійно зайнятих працівників та підсектора роботодавців не відповідають низьким рівням їх валового нагромадження основного капіталу, тобто значна частка ВЗ зазначених підсекторів не стає повноцінним джерелом для національних інвестицій.
Окреслено напрями бажаних змін у структурних детермінантах ендогенного впливу на рівень ВЗ у секторі домашніх господарств та запропоновано ряд державних заходів, що можуть позитивно вплинути на зміни у розподілі доходів між інституційними секторами та підсекторами і, відповідно, – на рівень ВЗ.
Статтю підготовлено за виконання НДР "Оцінка та прогнози ендогенного зростання економіки України" (реєстраційний № 0120U105803).

Ключові слова:структурні детермінанти, рівень валового заощадження, валовий наявний дохід, інституційні сектори економіки, підсектори сектора домашніх господарств, підсектори сектора нефінансових корпорацій, валове нагромадження основного капіталу, соціальні стан


Стаття українською мовою (cтор. 33 - 58) ЗавантажитиЗавантажень : 93

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼