НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Інституціональні перетворення в Україні


БЕРЕЖНИЦЬКА Уляна Богданівна1

1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:143-159https://doi.org/10.15407/eip2021.02.143


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 143 - 159)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Норт Д. Інститути, інституціональні зміни і функціонування економіки / пер. з англ. А.Н. Нестеренка. Москва, 1997. 180 с. URL: cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
2. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні / Український центр європейської політики. Київ, 2020. URL: ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_ 2020_report_WEB.pdf
3. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць та ін. Київ: Держкомпідприємництво, 2008. 226 с.
4. Пивоваров М.Г. Формування та розвиток малих підприємств як основи підприємництва: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2010. 415 с.
5. Енциклопедія сучасної України. URL: esu.com.ua/search_articles.php? id=3256 (дата звернення – 01.01.2021).
6. Balazs Egert. Regulation, Institutions, and Productivity: New Macroeconomic Evidence from OECD Countries. American Economic Review. 2016. Vol. 106, No. 5. P. 109–113. URL: pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.p20161026;
doi.org/10.1257/aer.p20161026
7. Rodrik D., Subramanian A. and Trebbi F. Institutions Rule: The Primary of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. 2002. URL: drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/institutions-rule.pdf;
doi.org/10.3386/w9305
8. Іншаков О.В., Фролов Д.П. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів. Економічна теорія. 2011. № 1. С. 52–62.
9. Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" від 22.03.2012 р. № 4618-6. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 3. С. 23.
10. Остецький В., Петренко В. Інституційно-організаційні механізми підтримки розвитку підприємництва. Review of transport economics and management. 2019. Вип. 2(18). С. 20–30. doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190450
11. Інституції підтримки підприємництва: концепція, особливості, діяльність / Л. Чорній та ін.; Центр громадської експертизи, Представництво Фонду Фридріха Науманна в Україні, Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні". 2016. 176 с. URL: platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue-2016_web3.pdf
12. Кірєєва О.Б. Соціальне підприємництво як інструмент соціальної політики. Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. Вип. 3(6). URL: www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf
13. Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva (дата звернення – 20.01.2021).
14. Стрілець В.Ю. Сучасний стан інфраструктури державного забезпечення розвитку малого підприємництва України. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 32–37.
15. Деякі питання Державної регуляторної служби України : Постанова КМУ від 24.12.2014 р. №724. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2014-%D0%BF#n10
16. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.]; за ред.. д.е.н. В.В. Небрат; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2019. 532 с. URL: ief.org.ua/docs/mg/314.pdf
17. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries. Game Changers, and Challengers, 2010. 288 p.
18. Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 / Global Entrepreneurship Research Association, LBS. 2020. URL: www.gemconsortium.org/file/ open?fileId= 50443 (дата звернення – 20.01.2021).
19. Макет (канва) бізнес-моделі. URL: www.kiwka.com/wp-content/uploads/files/business_model_canvas_poster_ua.pdf
20. Бізнес-модель CANVAS для громадських організацій. URL: www.prostir.ua/?kb=biznes-model-canvas-dlya-hromadskyh-orhanizatsij (дата звернення – 20.01.2021).