НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторович1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

КОРОТКОСТРОКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:69-84https://doi.org/10.15407/eip2021.02.069


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 69 - 84)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Діяльність суб'єктів господарювання за 2019 рік та інші роки. Стат. збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020URL: www.ukrstat.gov.ua/
2. Бочаров В.В., Леонтьев В.П. Корпоративные финансы. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 592 с.
3. Гудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК. 2007. № 1–2. С. 65–70.
4. Боденчук Л.Б., Кулікова С.М. Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 4 (70). С. 30–35. doi.org/10.32836/2521-666X/2020-70-5
5. Носач Л.Л. Розрахункові відносини та управління дебіторською і кредиторською заборгованостями підприємств. Вісник ДонДУЕТ. 2005. № 3(27). С. 163–169.
6. Власова Н.О., Носач Л.Л. Особливості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць. Харків: ХДУХТ, 2008. Вип. 1(7). С. 215–220.
7. Козаченко Л.А., Галкін В.В., Мец Н.С. Кредиторська заборгованість та шляхи забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 967-970.
8. Даниленко А.І. Посилення ролі держави в управлінні фінансовими ризиками. Фінанси України. 2020. № 5. С. 7–28.
9. Гевлич І.Г., Бабій А.В. Економічний зміст заборгованості перед постачальниками та підрядниками в рамках прийняття управлінських рішень. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. № 3 (35). С. 30–38.
10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев: "Ника-Центр", 1998. С. 162.
11. Фінанси підприємств: підручник. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; кер. кол. та наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 7-ме видання. Київ: КНЕУ, 2008. С. 56.
12. Партин Г.О., Загородній А Г. Управлінський облік: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 303 с.
13. Гончарук Р.П. Сутність та класифікація кредиторської заборгованості: колізії наукових підходів. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2012. № 1(59). С. 48–51.
14. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. С. 260.
15. Власова Н.О., Носач Л.Л. Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі: монографія. Харків: ХДУХТ, 2011. С. 18.
16. Тютюнник С.В., Тютюнник Ю.М. Система показників комплексного оцінювання поточної кредиторської заборгованості / Полтавський державний аграрний університет. 2014. URL: dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456
789/588/1/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1.%D0%92.%2C%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%AE.%D0%9C.pdf
17. Ступницька Т.М., Маркова Т.Д., Бамбуляк І.М, Кулік Н.М. Кредиторська заборгованість підприємства: оцінка та механізми управління. Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, вип. 4. С. 66.
18. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
19. Наказ Міністерства фінансів України "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"" від 31.01.2000 р. № 20. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text
20. Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: монографія / за ред. Зимовця В.В. Київ, 2019. С. 151–153.
21. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 328 с.
22. Наказ Міністерства фінансів України "Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності" від 28.03.2013 р. № 433. URL: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
23. Прямі інвестиції з України: залишки за видами економічної діяльності. Прямі інвестиції за інструментами та секторами: стат. зб. / НБУ. URL: bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5
24. Оцінка обсягу прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент / НБУ. URL: bank.gov.ua/ua/statistic
25. Прямі іноземні інвестиції в Україну / НБУ. URL: bank.gov.ua/ua/statistic
26. Гаркавенко В.І., Єршова Г.В. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України. Економіка і прогнозування. 2020. № 1. С. 27–62. doi.org/10.15407/eip2020.01.047
27. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою" від 12.01.2016 р. № 17. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-16#Text