НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШИШКОВ Станіслав Євгенійович1

1ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»»

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:88-126https://doi.org/10.15407/eip2021.01.088


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 88 - 126) ЗавантажитиЗавантажень : 216

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Carbo-Valverde S., Kahn C.M. Payment systems in the US and Europe: efficiency, soundness and challenges. Financial Stability Journal / Bank of Spain. 2016. P. 11–33. URL: www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/Infor mesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/16/MAYO%202016/restfin2016301.pdf.
2. Humphrey D., Willesson M., Bergendahl G., Lindblom T. Benefits from a changing payment technology in European banking. Journal of Banking & Finance. June 2006. Vol. 30, Is. 6. P. 1631–1652. doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.09.009
3. Saunders A., Scholnick B. Frontiers in payment and settlement systems: Introduction. Journal of Banking & Finance. June 2006. Vol. 30, Is. 6. Р. 1605–1612. doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.09.007
4. Schmiedel H. Performance of international securities markets. Bank of Finland Studies. 2004. 275 p. URL: helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/9363/113206.pdf?sequence= 1&isAllowed =y
5. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні. Фінанси України. 2007. № 6. С. 97–104.
6. Головко А.Т. Лаптєв С.М., Кабанов В.Г. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: монографія. Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2009. 560 с.
7. Опарін В., Федосов В., Льовочкін С. та ін. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2016. 695 c.
8. Рекуненко І.І. Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. 411 с. URL: essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50078
9. Стасіневич С.А. Удосконалення депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України. Фінансовий простір. 2015. № 1 (17). С. 267–271. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_36
10. Дробязко А.О. Субординація рівнів фінансової інфраструктури та інструментарій банківського сегмента. Фінанси України. 2020. № 8. С. 5–10. doi.org/10.33763/finukr2020.08.103
11. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. Москва: Экономика, 2010. 240 с.
12. Майоров С.И. Клиринг на финансовых рынках. Москва: ИИЦ "Статисти-ка России", 2015. 320 с.
13. Securities Settlement Systems in Poland and the European Union. The National Bank of Poland, The National Depository for Securities SA, The Warsaw Stock Exchange. Warsaw, 2009. 208 p. URL: www.nbp.pl/en/system_platniczy/securities_settlement_systems.pdf.
14. Концепція реформи інфраструктури ринків капіталу в Україні, затверд-жена рішенням НКЦПФР від 26.10.2018 № 740. URL: www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-reformi-nfrastrukturi-rinkv-kaptalu-v-ukran/
15. Principles for Financial Market infrastructures. Committee on Payment and Settlement Systems, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. Basel, April 2012. URL: www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf
16. Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Committee on Payment and Settlement Systems. Basel, January 2001. URL: www.bis.org/cpmi/publ/d43.pdf
17. Recommendations for Securities Settlement Systems. Committee on Payment and Settlement Systems, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. Basel, November 2001. URL: www.bis.org/cpmi/publ/d42.pdf
18. Шишков С.Є. Фондові біржі України: випробування кризою: монографія / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. 206 c.
19. Антонов С.М., Шишков С.Є. Фінансова інфраструктура: проблеми недо-розвитку. Дзеркало тижня. 29.08.2014. URL: dt.ua/finances/finansova-infrastruktura-problemi-nedorozvitku-_.html
20. Payments and market infrastructures in the digital era / Banque de France. 2018. 372 p. URL: publications.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/06/28/ 819029_livre_paiements_ infrastructures_en_v3.pdf
21. Wyman Oliver. Securities Services: The Good Times Are Over, It Is Time To Act. 2015. 26 p. URL: www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2015/jun/Securities_ Services_2015.pdf
22. The evolution of a core financial service: Custodian & Depositary Banks. Deloitte Tax & Consulting, 2019. 46 p. URL: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/ financial-services/lu-the-evolution-of-a-core-financial-service.pdf
23. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19.06.2020 № 738-IX. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text