НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ВЕНГЕР Віталій Васильович1, ШУМСЬКА Світлана Степанівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:7-31https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 31) ЗавантажитиЗавантажень : 289

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків: монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2017. 308 с.
2. Кораблін С.О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 74–85. doi.org/10.15407/eip2016.02.071
3. Венгер В.В. Фактори зростання та напрями державного регулювання металургійної галузі України : автореф. дис. … д-ра екон. наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 38 с.
4. Экономические проблемы черной металлургии Украины: моногр. / под общ. ред. С.С. Аптекаря, А.И. Амоши. Донецк: ДонГУЭТ, 2005. 383 с.
5. Большаков В.І., Тубольцев Л.Г. Чорна металургія і національна безпека України. Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 48–58.
6. Амоша О.І., Нікіфорова В.А. Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України. Економіка України. 2019. № 9–10. С. 3–23. doi.org/10.15407/economyukr.2019.09.003
7. Буркинський Б.В., Венгер В.В., Осипов В.М. Національний ринок металопродукції: напрями формування політики конкурентного розвитку. Економічні інновації: зб. наук. пр. Інституту проблем ринку та економіко-економічних досліджень. 2018. Вип. 67. С. 8–21. doi.org/10.31520/ei.2018.20.2(67).8-21
8. Касич А.О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України. Бізнес-Інформ. 2016. № 7. С. 67–72.
9. Макогон Ю.В. Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 68–75.
10. Венгер В.В., Точилін В.О. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів. Економіка і прогнозування. 2013. № 1. С. 81–96.
11. Пустовойт О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 86–107. doi.org/10.15407/eip2016.02.083
12. Розвиток сектора чорної металургії в Україні / Світовий банк. Київ: «Міленіум», 2004. 110 с.
13. Про результати аналізу виконання Закону України «Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України / Рахункова палата України. URL: old.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/164527?cat_id=38966
14. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. Київ: Ін-т екон. про-гнозув., 2000. 344 с.
15. Кораблин С. Малая доза «девальвации», принятая гривней, возможно, спасет больную экономику. Бизнес. № 14. 1998.
16. Кораблін С. Курсові тупики сировинних економік. Дзеркало тижня. Україна. 2010, 22 жовтня. URL: zn.ua/ukr/finances/kursovi_tupiki_sirovinnih_ekonomik.html
17. Как Украина потеряла свою газодобычу и как планирует ее наращивать. URL: businessviews.com.ua
18. Чи повинна ціна на газ бути ринковою. Аналітична записка / Центр економічної стратегії. 2015. 41 с. URL: ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/ces_paper_gas_prices_ukr.pdf
19. Війна на Донбасі: реалії та перспективи врегулювання / Центр Разумкова. URL: razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf
20. Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: погляд крізь призму прав людини» / за заг. ред. А. Некрасової та В. Щербаченка; ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». Київ: Видавництво ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. 140 с.
21. Шумська С.С., Білоцерківець О.Г. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013–2014 рр. Економіка і прогнозування. 2013. № 2. С. 20‒31. URL: eip.org.ua/docs/EP_13_2_20.pdf
22. Шумська С.С. Емпірична оцінка впливу змін часткових РЕОК гривні на потоки експорту та імпорту у розрізі ВЕД. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 291‒303. URL: www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_01_0
23. Як змінювалася ціна російського газу для України протягом 24 років? Слово і Діло: веб-сайт. URL: www.slovoidilo.ua/2016/02/12/infografika/ekonomika/yak-zminyuvalasya-czina-rosijskoho-hazu-dlya-ukrayiny-protyahom-24-rokiv