НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ГАРКАВЕНКО Валентина Іванівна1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:47-62https://doi.org/10.15407/eip2020.01.047


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 47 - 62) ЗавантажитиЗавантажень : 230

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Постанова КМУ "Про затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів України" № 849 від 29 вересня 2019 р. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
2. Свєтлов Б., Обушна Н. Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 105, част. ІІ. С. 122–128.
3. Луценко І.С. Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Інвестиції: практика та досвід. 2013.№ 18. С. 9–13.
4. Гаркавенко В.І. Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 41–44. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Npndfi_2018_2_10.pdf
5. High-technology exports (% of manufactured exports) / The World Bank. URL: data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2017&locations=UA-CN-US-OE&name_desc=true&start=1960&view=chart
6. Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation / Bloomberg Innovation Index. URL: www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation?utm_source=telegram&utm_medium=msg&utm_campaign=telegram
7. Постанова Правління Національного банку України №319 від 11.10.2008 р. "Про додаткові заходи щодо діяльності банків". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0319500-08
8. Doing Business 2019. Training for Reform. / International Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. URL: www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
9. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua.
10. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: навч. посібн. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 228 с. URL: westudents.com.ua/knigi/141-mjnarodna-ekonomka-kozak-yug.html
11. Єршова Г.В. Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій. Економіка і прогнозування. 2012. № 4. С. 102–109. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econprog_2012_4_12
12. Експорт-імпорт товарів за країнами світу у 2016 році / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
13. Экономика Виргинских Островов – ведущие отрасли, ВВП и уровень благосостояния. URL: www.orangesmile.com/destinations/virginislands-british/economics.htm
14. GDP (current US$). All Countries and Economies / The Work Bank. URL: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
15. Гаркавенко В.І., Шаповал Ю.І. "Очищення" банківського сектору в Україні: ціна для суспільства та держави. Український соціум. 2017. Вип. 1. С. 60. URL: ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/108-123__no-1__vol-60__2017__UKR.pdf
doi.org/10.15407/socium2017.01.108
16. Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє / НАН України; Ін-т екон. та пронозув. Київ, 2011. С. 97.
17. США посилюють контроль за іноземними інвестиціями / ТСН. URL: tsn.ua/groshi/ssha-posilyuyut-kontrol-za-inozemnimi-investitsiyami.html
18. Кущ О. «Любят у нас иностранцев. Почему Украина пережила свою банковскую золотую эру при Кучме». URL: minprom.ua/news/223776.html
19. Проєкт Закону України “Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України” / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektuZakonuUkrainiproOtsinkuVplivuInozemnikhInvestitsiiNaNatsionalniInteresiTaBezpeku/
20. International collaboration to end tax avoidance / OECD/G20. URL: www.oecd.org/tax/beps
21. Україна і план BEPS: чому офшори відходять у минуле. Економічна правда. 29 жовтня 2019 р. URL: www.epravda.com.ua/projects/offshore/2019/10/29/652879/