НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Інноваційні трансформації економічного розвитку


ТІМЧЕНКО Олександр Миколайович1, НЕБРАТ Вікторія Василівна2, ЛІР Віктор Еріхович3, БИКОНЯ Олександр Сергійович4, ДУБАС Юрій Володимирович5

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
3ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
4ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
5ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:78-100https://doi.org/10.15407/eip2019.03.078


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 78 - 100) ЗавантажитиЗавантажень : 293

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. URL: www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages_2016.pdf
2. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України / за ред. д.е.н., чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю.; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2018. 314 с.
3. Тімченко О.М., Лір В.Е. Цифровий моніторинг як механізм формування енергетичного балансу національного господарства. Схід. 2018. № 1. С. 23–29. doi: doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127160
4. Небрат В.В. Оптимізація енергетичних потоків національного господарства шляхом розвитку інформаційно-мережевих систем. Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: матеріали ХХІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 листопада 2018 р.). Київ: вид-во Європейського університету, 2018. С. 84–87.
5. Лір В.Е., Биконя О.С. Цифровий моніторинг енергетичних потоків як напрям інноваційного розвитку системи енергозабезпечення. Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки країни: перспективи та ефективність: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22 грудня 2018 р.). Київ: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2018. С. 19–22.
6. Лір В. Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку: монографія / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2018. С. 26, 81.
7. Филюк Г. Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2016. № 4 (181). С. 6–11. doi: doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/1
8. Писар Н., Дергачова В., Кивлюк О., Свириденко Д. Стратегії розвитку енергетичного ринку України в умовах геополітичних викликів. Науковий вісник НГУ. 2018. № 5. С. 148–154. doi: doi.org/10.29202/nvngu/2018-5/20
9. Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна – ЄС. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4. С. 158–176.
10. Бараннік В.О. Стратегія енергетичної безпеки ЄС, як відповідь на сучасні гібридні загрози: висновки для України. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. 2018. URL: old2.niss.gov.ua/articles/2935/
11. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / НАН України, Ін-т економіки пром-ті. Київ, 2018.
12. Праховник А.В., Тесик Ю.Ф., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Гриб О.Г. Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії в оптовому ринку: монографія. Харків: Ранок-НТ, 2012.
13. Праховник А.В., Денисюк С.П., Коцар О.В. Принципи організації взаємодії компонент смарт мереж. Техн. електродинаміка. 2012. № 3. С. 51–62.
14. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення. Техн. електродинаміка. 2010. № 6. С. 44–50.
15. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні. Техн. електродинаміка. 2012. № 5. С. 52–67.
16. Смертенко П., Чернишев Л., Білан І., Солонін Ю., Гороховатська М., Кульчицький І., Кот О., Бойко Н. Кластери і технологічні платформи як механізми розвитку економіки України. Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 67–76.
17. Зелінська А.М. Технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційного розвитку біоенергетики. Інноваційна економіка. 2012. № 4 (30). С. 36–41.
18. Федірко О.А. Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС. Науковий вісник Міжнародного гуманітар¬ного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 34–38.
19. Єрмакова О.А. Технологічні платформи як важливий інструмент формування інноваційного середовища в регіоні. Економіка розвитку. 2015. № 4. С. 5–13.
20. Стативко О.О., Чорна Т.М. Технологічні платформи та їх роль у економічному зростанні країни : європейський досвід та Україна. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Ірпінь, 7–15 листопада 2016 р.). Ірпінь: УДФСУ, 2016. С. 190–193.
21. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Цифровизация економики угольной промышленности России – от "Индустрии 4.0" до "Общества 5.0". Mining Industry Journal. doi: doi.org/10.30686/1609-9192-2018-4-140-22-30
22. Нікітенко Є.В., Риндич Є.В. Інструментальний засіб віддаленого спостереження за показниками датчиків. Математичні машини і системи. 2018. № 1. С. 51–58.
23. Top 10 nations for smart grid investment. General Electric. URL: www.reliableplant.com/Read/27393/Nations-smart-grid-investment
24. Implementing Agreement for a Co-Operative Programme on Smart Grids: Annual Report 2018. International Smart Grid Action Network. 2018. URL: www.iea-isgan.org/wp-content/uploads/2019/07/ISGAN-Annual-Report_2018_Web.pdf
25. Xin Yaozhong, Shi Junjie, Zhou Jingyang. Technology Development Trends of Smart Grid Dispatching and Control Systems. Automation of Electric Power Systems. 2015. № 39 (1). C. 2–8. doi: doi.org/10.7500/AEPS20141008024
26. Rod Walton. 13 Years After: The Northeast Blackout of 2003 Changed Grid Industry, Still Causes Fear for Future. Power grid International. 2016. URL: www.elp.com/Electric-Light-Power-Newsletter/articles/2016/08/13-years-after-the-northeast-black-of-2003-changed-grid-industry-still-causes-fear-for-future.html
27. Акт про енергетичну незалежність і безпеку : публічний акт 110–140 від 19 грудня 2007 року 110-го Конгресу США. H.R. 6, 110 Congress. 2007. URL: www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-110publ140.pdf
28. Звіт щодо розвитку інтелектуальних мереж: звіт Департаменту енергії США для Конгресу США щодо розвитку інтелектуальних мереж за 2018 рік. United States Department of Energy. 2018. С. 4. URL: www.energy.gov/sites/prod/files/2019/02/f59/Smart%20Grid%20System%20Report%20November%202018_1.pdf
29. Директива 2012/27/EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, що вносить зміни до Директив 2009/125/EC та 2010/30/EU та скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC. Official Journal of the European Union. 2012. L 315/1. URL: data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
30. Директива про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії : директива 2009/72/EC Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та скасування Директиви 2003/54/EC. Official Journal of the European Union. 2009. L 211/55. URL: data.europa.eu/eli/dir/2009/72/oj
31. Комеліна О. В., Фідря В. В. Організаційно-економічні засади створення галузевих технологічних платформ: європейський досвід. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 85–90.
32. Development of Technology Platforms (February 2005). URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/etp4threport_en.pdf
33. Third STATUS REPORT: At the Launch of FP7 (March 2007). URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/etp/docs/etp2ndreport_en.pdf
34. Strategic Research Agenda for Europe's Electricity Networks of the Future / Office for Official Publications of the European Communities. URL: publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe6d8afe-ed43-404a-b6c5-1c61da261cfc