НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


НИКИФОРУК Олена Ігорівна1, ГУСЄВ Ю. В.2, ЧМИРЬОВА Лариса Юріївна3

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Міністерство інфраструктури України
3ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України

Ekon. prognozuvannâ 2018; 3:79-101https://doi.org/10.15407/eip2018.03.079


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 79 - 101) ЗавантажитиЗавантажень : 557

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Auther J. Infrastructure: Bridging the gap. Financial Times. 2015.9.11. URL: www.ft.com/content/0ac1a45e-86c8-11e5-90de-f44762bf9896
2. Eggers W., Startup T. Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study. The global report. 2006. 40 p. Р. 8.
3. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 372 с.
4. Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2015. 444 с.
5. Gerrard M.B., Michael B. What are public-private partnerships, and how do they differ from privatizations? Finance & Development. 2001. Vol. 38. № 3. URL: www.imf.org/external/pubind.htm
6. Вінницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном. Київ: К.І.С., 2008. 146 с. С. 118.
7. Уайт Е., Дезілець Б., Маслюківська О., Шевчук Ю. Посібник з публічно-приват¬них партнерств. Київ: USAID, 2009. 79 с.
8. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство: потенціал для економік, що розвиваються. Lambert Academic Publishing – Saarbrucken, 2013. 197 c.
9. Сімсон О.Е. Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.04, 12.00.03 / Нац. юр. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. – 42 с.
10. Пильтяй О.В. Сучасні концепції та підходи до визначення державно-приватного партнерства. Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2. URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_2_40.pdf/
11. Бондар Н.М. Державно-приватне партнерство: сутність та принципи. Вісник Національного транспортного університету. 2010. № 21 (1).
12. Квітка С.А. Публічно-приватне партнерство як дієвий механізм взаємодії влади та бізнесу. Аспекти публічного управління. 2015. № 7–8 (21–22). С. 47–56.
13. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства. Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. 2011. 140 с.
14. Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. С. 243–265.
15. Черевиков Є.Л., Богдан І.В., Іголкін І.В. Фінансове забезпечення стратегічних інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства. Державний бюджет і бюджетна стратегія: від стабілізації до сталого розвитку в умовах економіч¬них реформ: у 4-х т. Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ / ДННУ "Академія фінансового управління. Київ, 2011. 1016 с.
16. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг. Економіка і прогнозування. 2010. № 4. С. 62–90.
17. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в Україні. ДПП як механізм ефективної співпраці між державою та приватними партнерами у галузі інфраструктури. 2017. URL: mtu.gov.ua/files.pdf
18. The European PPP Report 2009. EPEC, DLA Piper, 2010. URL: www.eib.org/ epec/infocentre/documents/FINAL%20FINAL%20EUROPEAN%20PPP%20REPORT%202009.pdf
19. Павел Г. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации мас-штабных проектов. Аналитическое исследование. 2013. URL: www.webcitation. org/6FclsScjo?url=www.gradient-alpha.ru/assets/docs/PPP-Research-14.03.2014.pdf
20. Никифорук О.І., Чукаєва І.К. Інфраструктурні облігації як інструмент залучення інвестицій для модернізації в практиці зарубіжних країн. Ефективна економіка. 2014. № 4.
21. Мельник А.Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку. Економічна думка ТНЕУ. 2017. 302 с.
22. Степанова О. В. Інституційні механізми розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Ефективна економіка. 2012. № 6.
23. Алсуф'єва О.О. Механізм узгодження економічних інтересів суб'єктів національної економіки: рівні та засоби координації. Економічний вісник НГУ. 2015. № 1 (49). С. 34–43.
24. Posner А., Shin В., Tkachenko N. Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting. OECD Journal on Budgeting. 2008. Vol. 9. № 1. doi: doi.org/10.1787/budget-v9-art3-en
25. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: www.niss.gov.ua/articles/816
26. Никифорук О.І. Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії. Економіка і прогнозування. 2012. № 3. С. 64–78.
27. Taylor R.J. Contracting for Health Services. Private Participation in Health Services Handbook. Washington, DC: World Bank, 2003. P. 195–204.
28. Osborne S.Р. Managing Public-Private Partnerships for Public Services: An International Perspective. London: Routledge, 2000. Р. 29–38.
29. Єгорова О. Державно-приватне партнерство в портовому сегменті економіки України. Радикальний крок чи необхідність. Юрбізнес. 2008. № 20(155). URL: yur-gazeta.com/article/1570
30. Державно-приватне партнерство як альтернатива приватизації, на прикладі ВАТ "Укртелеком". URL: ierpc.org/ierpc/papers/
31. Вдовенко Ю.С. Приватно-державне партнерство в автодорожній сфері. Чернігів: Вид-во ЧДТ, 2009. 198 с.
32. Безбах Н.В., Брагінський В.В. Державно-приватне партнерство в реалізації проектів транспортної інфраструктури. Економіка та держава. 2011. № 8. С. 115–118.
33. Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве. Национальный доклад. 116 с. URL: www.google.com.ua/url?sa
34. Andres N., Foster J., Guasch S., Haven J. The Impact of Private Sector Participation in Infrastructure: Lights, Shadows, and the Road Ahead. Washington DC: World Bank, 2009. Р. 118–121.
35. Mandri-Perrott C. (Ed.). A Practical Guide to Private Participation in Infrastructure: Using Government Resources as Effective PPP Stimulus. World Bank. 2009. 324 р.
36. Delmon J. (Ed.). Private Sector Investment in Infrastructure. Project Finance, PPP Projects and Risk. 2009. 668 р.
37. Доценко-Білоус Н. Чи потрібен державі партнер. Економічна правда. 2011. URL: www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/
38. Крилова Н.В. Міжнародні стратегії розвитку державно-приватного партнерства в транспортній галузі. URL: www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013
39. Розпорядження КМУ від 04.03.2015 № 213-р. "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році". URL: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80
40. Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1099-19
41. Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році. Київ: НІСД, 2017. С. 604–612. URL: www.niss.gov.ua/articles/2684/
42. Розпорядження КМУ від 30.05.2018 № 430-р "Про схвалення Національної транспортної стратегії на період до 2030 року". URL: www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku
43. Національна доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна" 2017. URL: un.org. ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
44. Крилова Н.В. Міжнародні стратегії розвитку державно-приватного партнерства в транспортній галузі. URL: www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013
45. Ukraine – Private Infrastructure Projects. The World Bank & PPIAF. URL: ppi.worldbank.org/snapshots/country/ukraine
46. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad
47. Реєстр концесійних проектів / сайт Фонду державного майна України. URL: www.spfu.gov.ua/ru/content/spf-rent-consessions.html
48. Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні. Оцінка. 2015. Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк. 2016. URL: documents.worldbank.org/curated/en/495131467995051959/pdf/ 106249-UKRANIAN-WP-P153935-PUBLIC-Public-Investment-UKR-Web-cover.pdf
49. Чукаєва І.К., Бган Л.Г. Державно-приватне партнерство у реалізації проектів енергетичної інфраструктури Економіка і прогнозування. 2012. URL: eip.org.ua/ docs/EP_12_4_46_uk.pdf