НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/4

Економіка сільського господарства


БОРОДІНА Олександра Сергіївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Імперативи комплементарного розвитку в аграрній сфері

Ekon. prognozuvannâ 2017; 4:125-136https://doi.org/10.15407/eip2017.04.125


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 125 - 136) ЗавантажитиЗавантажень : 253

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Созінов О.О. Агросфера України (минуле, сьогодення, майбутнє). Наук. записки. Київ: Academia, 1999. Т. 9, спец. вип. С. 381–384.
2. Агросфера України у XXI столітті. Вісник НАНУ. 2001. № 10. URL: www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm
3. Созинов А.А., Придатко В.И., Штепа Ю.Н. Агросфера: визуализация с помощью ДЗЗ и ГИС для индикации состояния и оценки агробиоразнообразия. Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Кн. 1. Київ: Нічлава, 2005. 384 с.
4. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Проект "Аграрна політика для людського розвитку". 2004 (5). URL: www.undp.org.ua/agro/pub/ua/P2004_01_051_04.pdf
5. Трегобчук В., Прадун В. Аграрна сфера: модель сталого розвитку. Вісник НАН України. 2004. № 9. С. 5–16. С. 5.
6. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. Київ: Інститут економіки та прогнозування, 2009. 352 с.
7. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку. Еко-номіка України. 2012. № 5. С. 73–84.
8. Пасхавер Б. Рентабельность агросферы: проблемы стабильности. Экономика Украины. 2004. № 2. С. 73–82.
9. Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери. Економіка України. 2011. № 11. С. 38–44.
10. Кулинич П.Ф. Правове забезпечення екологічної безпеки агросфери: постановка проблеми. Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: матер, наук.-практ. круглого стол (м. Київ, 28 березня 2014 р.) / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьев A.B., 2014. C. 79–82.
11. Курман Т.В. Агросфера як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 48–54.
12. Крисанов Д.Ф. Аграрна сфера: пріоритети та механізми реалізації. Київ: Ін-т економіки НАН України, 1998. С. 37.
13. Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Москва: Издательство "Советская энциклопедия", 1973.
14. Липов В.В. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму. Економічна теорія. 2010. № 2. С. 47–60. С. 49.
15. Рішення Конституційного Суду України (справа про адміністративно-територіальний устрій), м. Київ, 13 липня 2001 року № 11-рп/2001. Справа № 1-39/2001. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05
16. Актуальные проблемы современной аграрной теории и политики: науч. тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова. Москва: ВИАПИ им. А.А. Никонова; "Энциклопедия российских деревень", 2005. Вып. 15. 455 с. С. 212.
17. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: зарубежный и отечественный опыт и проблемы России. Москва: T-во КМК, 2005. С. 228–229.
18. Agriculture at a Crossroads. The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development (IAASTD): global report, 2009. 606 p. URL: www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf
19. Международная оценка сельскохозяйственных знаний, науки и технологии для цели развития (МОСНТР). Резюме Глобальной оценки для директивных органов. URL: www.unep.org/dewa/agassessment/docs/Global_SDM_270 608_Russian.pdf