НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Проблеми стійкості розвитку в ринковій економіці


ПЕТРЕНКО П. С.1

1Інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю для побудови ефективної держави

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:132-143https://doi.org/10.15407/eip2016.04.132


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 132 - 143) ЗавантажитиЗавантажень : 291

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / Симоненко В.К., Барановський О.І., Петренко П.С. – К. : Знання України, 2006. – С. 13.
2. Петренко П.С. Чи може в демократичній державі Рахункова палата бути розмінною політичною монетою? / П.С. Петренко // Голос України. – 2007. – 6 лютого. – № 21. – С. 6–7.
3. Stiglits Josef E. Globalization and Discontens. – N.Y. : Norton&Company, 2002. – P. XIII.
4. Кейнс Дж. М. Обшая теория занятости, процента и денег // Антология экономической класики : в 2-х т. / Дж. М. Кейнс – Т. 2. – М. : Эконов, 1993.– С. 367.
5. Максімова В.Ф. Пріоритетні напрямки удосконалення обліку та контролю в управлінні підприємством / В.Ф. Максімова // Вісник соціально-економічних досліджень. – Вип. 3(43). – Одеса : ОНЕУ, 2011. – 398 с. – С. 259–266.
6. Саунин А.Н. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле / А.Н. Саунин. – М. : Издательский дом "Финансовый контроль", 2004. – С. 12.
7. Керівні принципи аудиту державних фінансів. Збірник базових документів INTOSAI. – К. : Програма ПРООН з урядування, 2003. – С. 20–29.
8. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №А/RES/66/209 "Сприяння підвищенню ефективності, підзвітності, результативності і прозорості державного управління шляхом зміцнення вищих ревізійних установ". – 2011.
9. Овсянников Л.Н. Государственный финансовый контроль: учреждения и возможности / Л.Н. Овсянников // Финансы. – 2012. – № 6. – С. 53–56.
10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 4. – Cт. 61.
11. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посіб. / [Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Вітлінського. — К. : КНЕУ, 2002. — 446 с.
12. Тулупьев А.Л. Байесовские сети: логико-вероятностный подход / Тулупьев А.Л., Николенко С.И., Сироткин А.В. – СПб. : Наука, 2006. – 607 с.
13. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. – 1979. – № 2. – Vol. 47. – P. 263–292. doi: https://doi.org/10.2307/1914185
14. Piegat A. Fuzzy Modeling and Control. – Physica Verlag Heidelberg, 2001. – 728 p. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1824-6
15. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде : монография / [Левицкий С.И., Лысенко Ю.Г., Филиппов А.В. и др.] ; под ред. чл.-корр. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю.Г. Лысенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 354 с.
16. Птускин А.С. Нечеткие модели и методы в менеджменте : учеб. пособ. / А.С. Птускин. – М. : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 216 с.
17. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Ст. 26 : Контроль та аудит у бюджетному процесі. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17