НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Методи і моделі прогнозування


ДАДАШОВА П. А.1

1Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:119-136https://doi.org/10.15407/eip2016.03.119


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 119 - 136) ЗавантажитиЗавантажень : 387

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Coricelli F., Égert, B., MacDonald R. Monetary transmission mechanism in Central and Eastern Europe: Gliding on a wind of change // Bank of Finland Transition Economies BOFIT Discussion Paper. – 2006. – No. 8. – Р. 60. doi: doi.org/10.2139/ssrn.949468
2. Christiano L.J., Eichenbaum M. Liquidity effects and the monetary transmission mechanism. – National Bureau of Economic Research, 1992. – № w3974. doi: doi.org/10.3386/w3974
3. Mishra P., Montiel P.J., Spilimbergo A. Monetary Transmission in Low Income Countries. – International Monetary Fund : Research Department and European Department, 2010. – 43 p.
4. Égert B., MacDonald R. Monetary Transmission Mechanism in Central and Eastern Europe: Surveying the Surveyable // Journal of Economic Surveys. – 2009. – Vol. 23, No. 2. – Р. 277–327. doi: doi.org/10.1111/j.1467-6419.2008.00563.x
5. Лук'яненко І.Г. Дослідження впливу обмінного каналу трансмісійного механізму на реальний сектор української економіки / І.Г. Лук'яненко // Економічна кібернетика. – 2013. – № 1–3(79–81). – С. 21–29.
6. Міщенко В.І. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в умовах кризи / Міщенко В.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. – К. : Центр наукових досліджень НБУ – УБС НБУ, 2010. – 96 с.
7. Фарина О.І. Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки / Фарина О.І. // Економічний вісник університету. – 2014. – № 23/1. – С. 156–163.
8. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі / [Лук'яненко І.Г., Жук В.М., Неживенко О.В. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 197 с.
9. Монетарний трансмісійний механізм в Україні : науково-аналітичні матеріали. / [Міщенко В.І., Петрик О.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. та ін.]. – Вип. 9. – К. : Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. – 144 с.
10. Ніколайчук С.А. Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук / С.А. Ніколайчук . – К. : Б.в., 2008 . – 20 с.
11. Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: кредитний та процентний канали / А.Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 24–32.
12. Frankel J.A., Parsley D.C., Wei, S.J. Slow pass-through around the world: a new import for developing countries // NBER Working Paper. – 2005. – № 11199. – 51 p.
13. Монетарна статистика [Електронний ресурс] / офіц. сайт Національного банку України. – Режим доступу : www.bank.gov.ua
14. Виконання бюджетів [Електронний ресурс] / офіц. сайт Державного казначейства України. – Режим доступу : www.treasury.gov.ua
15. Економічна статистика [Електронний ресурс] / офіц. сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua
16. Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 р. № 389 "Положення про процентну політику Національного банку України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1092-04
17. Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1(131). – С. 2–16.
18. Ліквідність банківської системи України : науково-аналітичні матеріали / [Міщенко В.І., Сомик А.В., Шульга С.О., Кулінець А.П. та ін.]. – Вип. 12. – К. : Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. – 176 с.
19. Богдан Т.П. Стабілізаційна фіскальна політика та особливості її застосування в Україні / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України. – 2012. – № 7(200). – С. 3–17.
20. Lukianenko I.H., Dadashova P.A. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т. 5. – Р. 275–307.
21. Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні / С.С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – Р. 21–41.
22. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття перша. Становлення монетарної політики в незалежній Україні / Гребеник Н. // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 5(135). – С. 12–19.
23. Шумська С.С., Скрипниченко М.І. Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України // Економіка і прогнозування. – 2010. – №. 2. – С. 26–43.