НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


ГОРДІЦА Кароліна Адольфівна

Трансформація власності в Україні: підсумки інституційних змін

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:21-36https://doi.org/10.15407/eip2016.02.021


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 21 - 36) ЗавантажитиЗавантажень : 286

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Реформування відносин власності в Україні / ред. О.Ю. Рудченко, С.Ю. Лєдомська ; НДЕІ Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України ; Фонд держ. майна України. – К., 2004. – 502 с.
2. Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу : монографія / А. Гальчинський. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 320 с.
3. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : монографія / [за ред. акад. НАН України В.М. Гейця] ; Ін-т екон. прогнозув. – К. : Фенікс, 2003. – 1008 с.
4. Денисюк О.М. Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація структури власності в Україні : монографія / О.М. Денисюк ; НДЕІ Мін. економіки України. – К. : КНИГА-ВЕГА, 2005. – 312 с.
5. Закон України від 07.02.1991 № 697-12 "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.
6. Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.1992 № 2073-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 18. – Ст. 225.
7. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.
8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 16.12.1993 № 3718-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 3. – Ст. 15.
9. Кримінальний Кодекс України (станом на 15 листопада 1997р.) / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 1997. – 168 с. – (Бібліотека офіційних видань).
10. Конституція України (ухвалена на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) [офіц. вид.]. – К. : Право, 1996. – 55 с.
11. Цивільний кодекс України (станом на 1 січня 2004 року) / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2004. – 352 с.
12. Господарський кодекс України (ухвалений 16 січня 2003 року) / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 192 с.
13. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР" від 13.03.1992 № 2196-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 354.
14. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.
15. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.1998 № 161-14 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 280.
16. Земельний кодекс України [офіційний текст, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року] / Міністерство юстиції України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. – 216 с.
17. Цивільний кодекс України (в редакції від 08.06.2010 р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Доступний з : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15
18. Федорченко М. Нові законопроекти у сфері земельних відносин [Електронний ресурс] / М. Федорченко, О. Янов ; ІРЦ "Реформувння земельних відносин в Україні". – 6 червня 2006 р. – Доступний з : http://www.myland.org.ua/index.php?id=462&lang=uk&razd
19. Українці розбазарили мільйони гектарів землі в обхід мораторію [Електронний ресурс ] // Економічна правда. – 2008. – 09 жовтня. – Доступний з : http://www.epravda.com.ua/news/48ee114c39e5a/
20. Ефименко Т. Обычное право украинского народа / Т. Ефименко // Украинский народ в его прошлом и настоящем : в 2-х т. – Пг., 1916. – Т. 2. – С. 648–664.
21. Приватизационные процессы в Украине : материалы круглого стола, 21 апреля 1999 г. – К., 1999. – 118 с.
22. Бурковський П. Ставлення громадян до ринкових перетворень в Україні [Електронний ресурс] / П. Бурковський, С. Кисельов. – К. : НІСД, 2008. – Доступний з : http://www.niss.gov.ua/Monitor/august08/03.htm
23. Кириченко І. Приватна власність: за рамками громадського визнання? [Електронний ресурс] / І. Кириченко. – Доступний з : http://gazeta.dt.ua/socium/privatna-vlasnist-za-ramkami-gromadskogo-viznannya-_.html
24. Свод аграрных программ. Отчуждение земли, поземельное устройство, община, переселение и расселение, аренда, крестьянский банк, поземельный налог, усовершенствование хозяйства, государственная помощь, конечные цели, литература / сост., ред., изд. Л.А.Велихова. – СПб., 1907. – IV, 110 с.
25. Рубаник В.Є. Власність і право власності: Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні / М.В. Домашенко, В.Є. Рубаник. – Х. : Факт, 2002. – 550 с.
26. Винниченко В.К. Відродження нації: Історія української революції. Март 1917 р. – грудень 1919 р. / В.К. Винниченко. – Ч 2. – К. ; Відень : Дзвін, 1920. – 328 с.
27. Грамота до всього українського народу від 29 квітня 1918 р. // Державний вісник. – 1918. – 16 травня. – № 1.
28. Закон Ради народних міністрів УНР "Про землю в Українській Народній Республіці" / ЦДАВО України. – Ф. 2208. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 21 зв. – 22. – Друк. прим.
29. Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету Рад України / С.М. Королівський // Перший з'їзд Рад України. – К. : Держполітвидав України, 1957. – С. 95–97.
30. Цивільний кодекс УСРР (затверджений ВУЦВК 16-го грудня 1922 р.) зі змінами й доповненнями до 1-го червня 1927 р. та абетковим покажчиком. – Вид. 5-те. – Харків : Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1927. – 216+IV с.
31. Резнік В.С. Структура та носії соціальної легітимності приватної власності на землю та капітал в сучасному українському суспільстві / В.С. Резнік // Український соціум. – 2007. – № 3(20). – С. 91–99.
32. The International Property Rights Index 2015 [Електронний ресурс] / The Property Rights Alliance. – 2016. – Доступний з : http://internationalpropertyrightsindex.org/country?c=UKRAINE
33. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
34. Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / [О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В. Малишев, З.М. Саідова] ; за заг. редакцією О.А. Банчука. – К. : Москаленко О.М., 2015. – 268 с.
35. УГКЦ вимагає повернути їй десятки тисяч гектарiв землi та нерухомiсть [Електронний ресурс] // Релігія в Україні. – 2011. – Доступний з : http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_ news/10077-ugkc-vimagaye-povernuti-yij-desyatki-tisyach-gektariv-zemli-ta-neruxomist.html