НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Методи і моделі прогнозування


ТВЕРДОХЛІБОВА Діна Вікторівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:118-132https://doi.org/10.15407/eip2015.04.118


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 118 - 132) ЗавантажитиЗавантажень : 419

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (у чинній редакції) [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : zakon4.rada. gov.ua/laws/show/334/94-вр
4. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"" від 10.08.2000 р. № 193 (реєстр. № 515/4736 від 17.08.2000 р.) [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : zakon4.rada. gov.ua/laws/show/z0515-00
5. Постанова Правління НБУ "Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями" від 25.01.2012 р. № 23 (реєстр. № 231/20544 від 15.02.2012 р.) [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України. – Доступний з : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
6. Твердохлібова Д.В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України : наук. доповідь [Електронний ресурс] / Д.В.Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 110 с. – С. 92–93. – Доступний з : http:// ief.org.ua/docs/sr/283.pdf
7. Бюлетень [Електронний ресурс] / офіц. сайт Національного банку України. – Доступний з : www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897
8. Додатки 2–4. Фінансові звіти сектора депозитних корпорацій [Електронний ресурс] // Статистика індикаторів фінансової стійкості/ офіц. сайт Національного банку України. – Доступний з : www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575
9. Наказ Державної податкової служби України "Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році" від 21.12.2012 р. № 1171 [Електронний ресурс] / офіц. сайт Державної фіскальної служби України. – Доступний з : sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62201.html