НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка сільського господарства


КУЧЕР Л. Ю.1

1Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:107-117https://doi.org/10.15407/eip2015.04.107


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 107 - 117) ЗавантажитиЗавантажень : 341

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Juszczyk S. Amortyzacja w ekonomice agrobiznesu. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013. – 277 s.
2. Корогода О.А. Амортизаційна політика підприємств як ключовий чинник інноваційного розвитку / О.А. Корогода // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2006. – № 19. – Ч. 1. – С. 80–83.
3. Нужна О.А. Роль амортизаційних відрахувань в процесах капіталізації сільськогосподар-ських підприємств / О.А. Нужна // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(2). – С. 184–193.
4. Цап В. Д. Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки / В.Д. Цап // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 131–136.
5. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [О.В. Захарчук, M.I. Герун, M.M. Могилова та ін.]. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2014. – 60 с.
6. Могилова М.М. Інституціональне забезпечення переоцінки основних засобів сільського господарства в сучасних умовах / М.М. Могилова // Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 167–172.
7. Огійчук М.Ф. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві / М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 90–96.
8. Огійчук М.Ф. Формування джерел капітальних інвестицій у сільськогосподарські підприємства Харківщини / М.Ф. Огійчук, К.В. Євлампієв // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 56–63.
9. Кучер Л.Ю. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах / Л.Ю. Кучер// Вісник ХНАУ. Сер. "Екон. науки". – 2014. – № 7. – С. 125–130.
10. Кучер Л.Ю. Проектное управление инновационным развитием аграрных предприятий / Л.Ю. Кучер. – Germany :Lambert Academic Publishing, 2015. – 72 с.
11. Кучер Л.Ю. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі / Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 70–75.
12. Могилова М.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / Могилова М.М., Білоусько Я.К., Підлісецький Г.М. // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 61–67.
13. Пасхавер Б.Й. Агросфера : тенденції і перспективи розвитку / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 5–15.
14. Охріменко І.В. Витрати та собівартість в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / І.В. Охріменко. – К., 2009. – 35 с.
15. Бондарчук М.Ю. Амортизаційна політика в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств / М.Ю. Бондарчук // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 75–80.
16. Чепуль Ю.В. Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ю.В. Чепуль. – Х., 2009. – 20 с.
17. Filatov E. Optimal methods of depreciation forming // Economic annals-XXI. – 2014. – № 11–12. – Рp. 120–123.