НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЛІР Віктор Еріхович1, БИКОНЯ Олександр Сергійович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:71-88https://doi.org/10.15407/eip2015.03.071


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 71 - 88) ЗавантажитиЗавантажень : 680

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part (2014). Retrieved September 10, 2015, from http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf [in Ukrainian].
2. Dyman', T., Mazur, T. (2011). Bezpeka prodovol'choyi syrovyny i kharchovykh produktiv [Safety of food raw materials and food products]. Kyiv: VTs «Akademiya» [in Ukrainian].
3. Dyatlova, V. (2011). Rynkovyy nahlyad (zarubizhnyy dosvid ta pidkhody do reformuvannya v Ukrayini) [Market surveillance (foreign experience and approaches to reform in Ukraine)]. Skhid [East], 2 (109), 27–30 [in Ukrainian].
4. Kozhedub, Yu. (2005). Osnova tekhnichnykh rehlamentiv Ukrayiny – dyrektyvy Yevropeys'koho Soyuzu Novoho ta Hlobal'noho pidkhodu [The basis of technical regulations of Ukraine – European Union directives of New and Global approach]. Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennya systemy zakhystu informatsiyi v Ukrayini [Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine], 11, 63–70 [in Ukrainian].
5. Koreshkov, V. (2013). Tekhnycheskoe rehulyrovanye v ramkakh Tamozhennoho Soyuza y Edynoho ekonomycheskoho prostranstva [Technical regulation within the Customs Union and the common economic space]. Retrieved September 10, 2015, from www.niss.gov.ua/public/File/2013_table/0301_prez.ppt [in Russian].
6. Krysanov, D. (2014). Systemy tekhnichnoho rehulyuvannya Yevropeys'koho Soyuzu, Ukrayiny ta Mytnoho Soyuzu dlya ahroprodovol'choyi sfery : napryamy yikh zblyzhennya, mozhlyvosti zvuzhennya nevidpovidnosti ta zmenshennya assimetrychnosti [The system of technical regulation in the European Union, Ukraine and the Customs Union for the food industry : directions for rapprochement, the possibility of narrowing disparities and reducing asimmetrichnost]. Ekonomist [The economist], 2 (328), 4–10 [in Ukrainian].
7. Lozhechkin, V. (2012). Do pytannya vos'moyi richnytsi perebuvannya Pol'shchi v YeS [The issue of the eighth anniversary of stay of the Polish EU]. Hrani [Faces], 7 (87), 15–19 [in Ukrainian].
8. Shnypko, O (2009). Konkurentospromozhnist' Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [The competitiveness of Ukraine under globalization]. Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. [in Ukrainian].
9. Shtefan, N. (2011). Tekhnichne rehulyuvannya v Ukrayini : problemy ta dosyahnennya [Technical regulation in Ukraine : problems and achievements]. Systemy obrobky informatsiyi [Systems of information processing], 6 (96), 17–19 [in Ukrainian].
10. Heneral'na uhoda z taryfiv i torhivli [General agreement on tariffs and trade] (1994). Retrieved September 10, 2015, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_264 [in Ukrainian].
11. World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2013–2014. Retrieved September 10, 2015, from http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014 [in English].
12. World Economic Forum (2015). The Global Enabling Trade Report 2014. Retrieved September 10, 2015, from http://www.weforum.org/reports/global-enabling-trade-report-2014 [in English].
13. Jakubiak, M., Maliszewska, M., Orlova, I., Rokicka, M., Vavryschuk, V. (2006). Non-tariff barriers in Ukrainian export to the EU. Center for Social and Economic Research Reports, 68/2006 [in English].
14. MFK (2008). Tekhnichne rehulyuvannya v Ukrayini: yak zabezpechyty rozvytok ekonomiky i zakhyst prav spozhyvachiv [Technical regulations in Ukraine: ensuring economic development and consumer protection]. Kyiv: IFC [in Ukrainian].
15. Krasnov, P. (2012). Krakh prybaltyyskykh nadezhd [The collapse of the hopes of the Baltic]. Russkiy proekt [Russian project]. Retrieved September 10, 2015, from http://www.rusproject.org/
current/curent_1/krah_pribaltijskih_nadezhd [in Russian].
16. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavnyy rynkovyy nahlyad i kontrol' nekharchovoyi produktsiyi» [The law of Ukraine `On state market surveillance and control of non-food products`] (2010). Retrieved September 10, 2015, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2735-17 [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrayiny «Pro zahal'nu bezpeku nekharchovoyi produktsiyi» [The law of Ukraine `On the General safety of non-food products`] (2010). Retrieved September 10, 2015, from http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2736-17 [in Ukrainian].
18. Postanova KMU «Pro zatverdzhennya pereliku orhaniv derzhavnoho rynkovoho nahlyadu ta sfer yikh vidpovidal'nosti» [CMU resolution "On approval of the list of bodies of state market supervision and their areas of responsibility"] (2013). Retrieved September 10, 2015, from http://search.ligazakon.ua/
l_doc2.nsf/link1/KP110573.html [in Ukrainian].
19. Zakon Ukrayiny «Pro standartyzatsiyu»’ [The law of Ukraine `On standardization`] (2014). Retrieved September 10, 2015, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 [in Ukrainian].
20. Zakonu Ukrayiny «Pro metrolohiyu ta metrolohichnu diyal'nist'»’ [The law of Ukraine `On Metrology and metrological activity`] (1998). Retrieved September 10, 2015, from :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 [in Ukrainian].