НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БІЛОУСОВА Олена Станіславівна1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Взаємодія держави та приватних інвесторів у реалізації пріоритетних проектів в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:7-20https://doi.org/10.15407/eip2015.03.007


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 531

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Циганкова М.О. Ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу / М.О. Циганкова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 101–116.
2. Майорова Т.В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т.В Майорова. – К. : КНЕУ, 2013. – 332 с.
3. Padiyar, V., Shankar, T., Varma, A.Riskmanagementin PPP / Тhe Essence of Risks – A Historical Perspective [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.globalclearinghouse.org/Infradev/assets%5C10/documents/Padiyar%20et%20al%20-%20Risk%20Management%20in%20PPP%20(2004).pdf
4. Запатріна І.В. Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні / І.В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 9–24.
5. Бережний Я.В. Політика реалізації національних проектів: перспективи розвитку в Україні / Бережний Я.В., Жаліло Я.А., Покришка Д.С. // Економіка України. – 2013. – № 10 (623). – С.32–44.
6. Вплив кризи на фінанси реального сектора економікиУкраїни та шляхи їх оздоровлення : монографія / [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 520 с.
7. Україна. Оцінка управління державними інвестиціями (2012) [Електронний ресурс] / Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Світовий банк. – 2013. – Доступний з : http://www-wds.worldbank.org/external/ default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/03/13/000356161_
20130313154430/Rendered/PDF/756810UKRAINIA000PIM0Assessment0UKR.pdf
8. Прийнято у першому читанні законопроект про державні інвестиційні проекти / офіц. сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247994746&cat_id=244277212 (дата звернення 06.03.2015 р.).
9. Даниленко А.І. Моделі економічного розвитку і фінансова політика / А.І.Даниленко // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2013. – С. 5–10.
10. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (А. 132-134). ROZPORZ?DZENIE RADY MINISTRУW z dnia 2 grudnia 2010 r. W sprawie szczeg??owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud?etu pa?stwa [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,16, 194,866,72466,20150416,art-124-137-przeznaczenie-wydatkow-budzetu-panstwa.html
11. Банк розвитку Білорусі [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://brrb.by/about/
12. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Фролова Н.Б. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.О.Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 296 с.
13. Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government [Електронний ресурс] / Тhe OECD Council ; Directorate for Public Governance and Territorial Development. – Доступний з : http://www.oecd.org/gov/regional-policy/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm (дата звернення 12 березня 2014 р.).
14. Капіталізація економіки України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, д-ра екон. наук А.А. Гриценка. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 220 с.
15. Регламент (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту і Ради від 11.03.2014 р. про загальні положення Європейського інструменту сусідства (Regulation (EU) № 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument) [Електронний ресурс]. – Доступний з: https://ec.europa.eu/europeaid/regulation-eu-no-2322014-european-parliament-and-council-11-march-2014-establishing-european_en