НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Економічна теорія


БОРОДІНА Олександра Сергіївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:47-58https://doi.org/10.15407/eip2015.02.047


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 47 - 58) ЗавантажитиЗавантажень : 306

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Комплементарність [Електронний ресурс] // Encyclopedia of Science and Religion / Reich, K. Helmut. – 2003. – Доступний з : http://www.encyclopedia.com/topic/
complementarity_principle.aspx
2. Принцип дополнительности [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://cyclowiki.org/wiki/ Принцип дополнительности (философия)
3. Alan Page Fiske Complementarity Theory: Why Human Social Capacities Evolved to Require Cultural Complements // Personality and Social Psychology Review. – 2000. – Vol. 4, No. 1. – Рp. 76–77. doi: https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0401_7
4. Pitirim A. Sorokin. The Crisis of Our Age: the social and cultural outlook. – Dutton, 1942. – 338 p. doi: https://doi.org/10.2307/2262488
5. Пушкарев Е.А. Россия и международное правосудие: проблемные точки соприкосновения [Електронний ресурс] / Е.А. Пушкарев. – Доступний з : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2007/1/pushkarev.pdf
6. Фон Визер Фридрих. Теория общественного хозяйства [Електронний ресурс] / Ф. фон Визер. – Доступний з : http://www.libertarium.ru/lib_mbv_v
7. Липов В.В. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму / В.В. Липов // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 47–48.
8. Липов В.В. Измерение и оценка институциональной комплементарности: проблемы и инструменты / В.В. Липов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Вип. 37–1. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – С.62.
9. В.В.Липов. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму // Економічна теорія. – 2010.– № 2. – С. 49.
10. Липов В.В. Институциональная комплементарность социально-экономических систем / В.В. Липов. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина. – C. 9–24.
11. Липов В.В. Дж. Арригі vs П. Кругман: фатальні стратегії та комплементарні витоки світової фінансової кризи / В.В. Липов // Економічна теорія. – 2014. – № 1. – С. 47–48.
12. Липов В.В. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму / В.В. Липов // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 49.
13. Гриценко А.А. Комплементарность как методологический принцип логико-исторического исследования социально-экономического развития России и Украины / А.А.Гриценко // Социально-экономическое развитие России и Украины: противоречия и комплементарность / под ред. Р.С. Гринберга и В.М. Гейца. – М. : Институт экономики РАН, 2014. – С. 51–80.
14. Campbell J. The US financial crisis: lessons for theories of institutional complemetarity // Socio-Economic Review. – 2011. – № 9. – Pр. 211–234. doi: https://doi.org/10.1093/ser/mwq034
15. Геец В.М. Комплементарность и противоречия в общественной и экономической модернизации Украины и России / В.М.Геец // Социально-экономическое развитие России и Украины: противоречия и комплементарность / под ред. Р.С. Гринберга и В.М. Гейца. – М. : Институт экономики РАН, 2014. – С.11–50.
16. Балабаниць А.В. Технологія планування стратегічних змін у системі управління маркетингом взаємодії підприємств / А.В. Балабаниць, Д.В. Сай // Теория и практика управления. – 2014. – № 1. – С. 34.
17. Балабаниць А.В. Інтегроване управління системою маркетингової взаємодії : автореф. дис…. д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.В. Балабаниць ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2011.
18. Степаненко В.В. Економічна ефективність виробництва м'яса в сільськогосподарських підприємствах та формування його ринку : автореф. дис.... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / В.В. Степаненко ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 21 с.