НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні


КРИСАНОВ Дмитро Федосович1, ВОДЯНКА Л. Д.2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:89-104https://doi.org/10.15407/eip2015.01.089


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 89 - 104) ЗавантажитиЗавантажень : 270

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Постанова Верховної Ради України "Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України" від 13.07.1999 № 916-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 47. – Ст. 336.
2. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06. 2009 р. № 680-р [Електронний ресурс]. – Доступний з : zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р
3. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
4. Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 р. № 681-р // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 180.
5. ЄС – Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі [Електронний ресурс]. – Доступний з : obl_4str.ai - dcfta_guidebook_web.pdf
6. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / [О.Бетлій, М.Риженков, В. Кравчук та ін.]. – К. : Ін-т екон. дослід. та політ. консульт., 2014. – 139 с.
7. Антонів В.Б. Задача вибору оптимальної стратегії інноваційного розвитку динамічного підприємства / В.Б. Антонів, І.І. Руда // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 463–471.
8. Бойко А.В. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні / А.В. Бойко // Економіка та прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 91–103.
9. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки : монографія / С.А. Володін. – К. : МАУП, 2006. – 400 с.
10. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства початку ХХІ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 3–32.
11. Єрмошенко М.М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластерооб'єднаних підприємств : монографія / М.М. Єрмошенко, Л.М. Ганущак-Єфіменко. – К. : Національна академія управління, 2010. – 236 с.
12. Крюкова О.І. Стратегія та механізми інноваційного розвитку молокопереробних підприємств: науково-практичний аспект : монографія / І.О.Крюкова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 520 с.
13. Федулова І.В. Обґрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі : мо¬нографія / І.В. Федулова. – К. : НУХТ, 2009. – 512 с.
14. Портер М. Конкуренция : учебное пособие / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с. doi: https://doi.org/10.1108/bl.2000.17013aae.003