НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ВЕНГЕР Віталій Васильович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:64-75https://doi.org/10.15407/eip2015.01.064


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 64 - 75) ЗавантажитиЗавантажень : 302

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Нечаєва І.А. Обґрунтування створення вертикально інтегрованих структур у чорній металургії України / І.А. Нечаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 34. – С. 73–76.
2. Кирій В.В. Засади формування фінансово-промислових груп в Україні / В.В. Кирій, О.В. Чічкань // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 269–272.
3. Формування великого приватного капіталу в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Л.З. Суплін ; Центр економічного розвитку. – К. : "Міленіум", 2004. – 90 с.
4. Закревська Л.М. Проблеми створення та функціонування вітчизняних промислово-фінансових груп (ПФГ) / Л.М. Закревська // Харчова промисловість. – 2008. – № 7. – С. 125–128.
5. Чорна О.Ю. Інтегровані структури промисловості: сутність, поняття, класифікація [Електронний ресурс] / О.Ю. Чорна. – Доступний з : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2010_22_1/13Chorn.htm
6. Ялдін І.В. Передумови виникнення та сутність поняття "інтегрована структура бізнесу" / І.В. Ялдін // Проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 61–72.
7. Розвиток сектора чорної металургії в Україні / Світовий банк. – К. : "Міленіум", 2004. – 110 с.
8. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця; чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 104. с.
9. Меморандум порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0003120-08
10. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [Точилін В.О., Осташко Т.О., Пустовойт О.В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 640 с.