НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Політика розвитку внутрішнього ринку та Угода про асоціацію Україна – ЄС: спільність і суперечність завдань

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:49-63https://doi.org/10.15407/eip2015.01.049


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 49 - 63) ЗавантажитиЗавантажень : 260
Стаття українською мовою (cтор. 49 - 63) ЗавантажитиЗавантажень : 292

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Дунаєв І.В. Імпортозаміщення в контексті вибору механізмів державної зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / І.В. Дунаєв, Ю.В. Бабаєв // Державне будівництво. – 2012. – № 1. – Доступний з : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/index.html
2. Жаліло Я.А. Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні / Я.А. Жаліло, В.М.Гацько // Стратегічна панорама. – 2006.– № 1. – С. 102–111.
3. The Ukraine Competitiveness Report 2008 [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – 2008. – Доступний з : http: //www. weforum.org
4. The Global Competitiveness Report 2013–2014 [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – 2014. – Доступний з : http: //www. weforum.org
5. World Development Indicators [Електронний ресурс] / The World bank – 2014. – Доступний з : http://databank. worldbank.org/data/home.aspx
6. Курбанов К.Р. Диференціація розподілу доходів як фактор впливу на економічний розвиток країни / К.Р.Курбанов, О.І.Пушкар // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 211–217.
7. Вишневский А.С. Оценка социальной ориентации экономики в контексте государственной региональной политики Украины [Електронний ресурс] / А.С. Вишневский ; Институт экономики промышленности НАН Украины. – Доступний з : http://ars-administrandi.com/article/Vishnevsky_2013_3.pdf
8. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення / Г. Волинський // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 79–84.
9. В Украине – 21 долларовый миллиардер [Електронний ресурс] // Фокус. – 2011. – 15 марта. – Доступний з : http://www.focus.ua/economy/174687
10. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державний служба статистики України. – К., 2014. – 533 c.
11. Закон України "Про внесення змін до Митного тарифу України" від 23.06.2005 р. № 2715 [Електронний ресурс] / офіц. сайт Інтернет-представництва Верховної Ради України. – Доступний з : http://www.zakon.rada.gov.ua
12. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" від 07.07. 2005 р. № 2775 [Електронний ресурс] / офіц. сайт Інтернет-представництва Верховної Ради України. – Доступний з : http://www.zakon.rada.gov.ua
13. Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку : наукова доповідь / [Точилін В.О., Осташко Т.О., Пустовойт О.В. та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук В.О.Точиліна, д-ра екон. наук Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2008. – 102 с.
14. Пода В. Украина для украинцев / В.Пода // Комментарии. – 2011. – 18 ноября. – № 44. – С. 31.
15. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною: наукова доповідь / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О. Якубовський М.М. та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААНУ, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, д-ра екон. наук В.О.Точиліна ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України"– К., 2013. – 98 с.
16. Оцінка впливу Угоди про асоціацію / ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / [Осташко Т.О., Прокопа І.В. Бородіна О.М. та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААНУ, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук. Л.В.Шинкарук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 102 с.
17. Цветков В. Нужна программа импортозамещения [Електронний ресурс] / Владимир Цветков // Экономический еженедельник "Курс Н". – 2010. – 11 июня.– № 22. – Доступний з : www.rosmetiz.ru/upload/files/ interview/2010_chetkov_32.pdf?
18. Політика та інструменти стимулювання інноваційно-технологічного розвитку промисловості: досвід окре¬мих країн світу : аналітичні матеріали / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – 2014. – 42 с.
19. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2013 рік [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2014.– Доступний з : http://www.ukrstat.gov.Ua